Rekrutacja do programu “Witaj w domu” w Warszawie

عربى دری

 

Fundacja Ocalenie zaprasza rodziny z doświadczeniem uchodźczym zagrożone bezdomnością do zgłaszania się do programu “Witaj w domu” w Warszawie.

W aktualnej rekrutacji planuje się przyjąć do programu do 10 rodzin w tym maksymalnie 4 rodziny, które są w trakcie ubiegania się o status uchodźcy.

Celem programu jest osiągnięcie przez osoby uczestniczące samodzielności życiowej w Polsce w ciągu 2 lat, tak by po tym czasie stała intensywna pomoc nie była potrzebna.

Przed przesyłaniem pytań prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji:

Pytania, na które nie ma odpowiedzi w tych dokumentach prosimy kierować wyłącznie na adres: [email protected] 

 

Program skierowany jest do osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 1. przebywają w Polsce i otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany lub są w trakcie ubiegania się o status uchodźcy
 2. rodzin, w tym samodzielnych rodziców z dziećmi,
 3. mieszkają w Warszawie i okolicach lub są teraz  zmuszone do opuszczenia strzeżonego lub otwartego ośrodka  dla cudzoziemców,
 4. są zagrożone bezdomnością,
 5. chcą zaangażować się teraz w intensywne dążenie do integracji i samodzielnego życia w Polsce – informacja o obowiązkach osób uczestniczących,
 6. mogą osiągnąć samodzielność w ciągu 2 lat.

 

Program obejmuje:

 • 2 lata indywidualnego wsparcia dopasowanego do potrzeb,
 • stałe wsparcie Specjalisty/ki Integracji – osoba wspierająca uczestników w dążeniu do samodzielności,
 • dopłaty do czynszów (zgodnie z tabelą) – wymagana pisemna umowa najmu i możliwość przelewania czynszu na konto właściciela/ki mieszkania, wsparcie może zostać zmniejszone lub wstrzymane w przypadku niewywiązywania się przez uczestników z ustaleń z Fundacją, w drugim roku programu wysokość dopłat jest obniżana, dopłaty nie są przyznawane osobom w trakcie Indywidualnego Programu Integracyjnego,
 • obowiązkową naukę języka polskiego (poniżej poziomu B1)
 • dostęp do pozostałej oferty Fundacji , w tym pomocy mentorów/ek kulturowych w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, pomocy prawnej i psychologicznej.

 

Przebieg rekrutacji (udział w rekrutacji nie oznacza przyjęcia do programu):

 • samodzielne zgłoszenie przez formularz on-line (zgłoszenia do: 17 lutego 2022)
 • rozmowa wstępna  z pracownikiem/czką Fundacji i zaproszenie do dalszego udziału w rekrutacji lub odrzucenie zgłoszeń niespełniających wymogów,
 • szczegółowa rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem/czką Fundacji na temat sytuacji rodziny
 • ewaluacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną fundacji i przyznanie punktacji (tabela punktacji) – od decyzji nie przysługuje odwołanie,
 • decyzja komisji: do 16 marca 2022):
  • rodziny, którym udział w dalszej rekrutacji nie zostanie zaproponowany mogą korzystać z pozostałej oferty Fundacji,
  • rodziny, którym zostanie zaproponowany dalszy udział w rekrutacji zapraszane są najpierw na trzymiesięczny okres próbny (w przypadku zwolnienia się dodatkowych miejsc w programie w trakcie okresu próbnego Fundacja może proponować udział innym rodzinom zgodnie z kolejnością wynikającą z ilości punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną),
 • okres próbny:
  • czas trwania: 3 miesiące
  • możliwość warunkowego wydłużenia do 6 miesięcy
  • rozpoczęcie współpracy ze Specjalistą/ką integracji i tworzenie planu pracy 
  • dopłaty do czynszu zgodnie z tabelą dopłat – dopiero po przeprowadzce (w przypadku osób muszących zmienić miejsce zamieszkania na początku okresu próbnego)
  • decyzja Fundacji w trakcie okresu próbnego w sprawie dalszego udziału w programie – od decyzji nie przysługuje odwołanie.

W trakcie programu osoby uczestniczące wspólnie ze Specjalistą/ką integracji będą co trzy miesiące oceniać postępy w realizacji planu i utrzymywanie wsparcia zależy od zaangażowania w zaplanowane działania. Program podzielony jest na następujące etapy:

 • 1 rok programu (12 miesięcy od zakończenia okresu próbnego):
 • 2 rok programu (12 miesięcy od zakończenia pierwszego roku): zmniejszenie dopłat zgodnie z tabelą dopłat
 • podsumowanie dotychczasowego udziału i zakończenie programu – w ostatnich 3 miesiącach drugiego roku
 • możliwość przedłużenia wsparcia po 2 roku (maksymalnie do 12 miesięcy) w wyjątkowych wypadkach: sytuacje kryzysowe uniemożliwiające dalsze normalne funkcjonowanie rodziny, konieczność zwiększonej opieki nad dzieckiem / dziećmi, otrzymanie pozytywnej decyzji o mieszkaniu socjalnym/komunalnym i czekanie na przydział oraz ryzyko utraty przydziału w przypadku opuszczenia dotychczasowego mieszkania.

 

Współpraca ze Specjalistą/ką integracji:

 • stały kontakt wszystkich członków rodziny (kontakt telefoniczny w zależności od potrzeb ale średnio dwa razy w tygodniu i przynajmniej dwa spotkania w miesiącu)
 • otwartość, w tym gotowość do rozmawiania i zajmowania się także trudnymi sprawami,
 • gotowość do rozmawiania o budżecie rodzinnym, w tym do nauki planowania budżetu i do przekazywania informacji o przychodach i kosztach rodziny,
 • tworzenie wspólnie z Specjalistą/ką integracji planu pracy, którego głównym celem będzie osiągnięcie samodzielności w 2 lata oraz wspólna ocena postępów
 • podejmowanie stałego wysiłku w poprawę swojej sytuacji w tym zdobycia i utrzymania legalnego zatrudnienia.

 

Inne szczegółowe informacje:

Ad 1) W programie mogą też brać udział osoby, które starają się o otrzymanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych po otrzymaniu odmownej decyzji w sprawie ochrony międzynarodowej.

W przypadku osób biorących udział w rekrutacji,  których postępowanie nie zostało zakończone (są nadal “w procedurze”) konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii zespołu prawnego fundacji w sprawie posiadania podstawy do ubiegania się o status uchodźcy lub pobyt humanitarny. W takich sytuacjach potrzebne będzie udzielenie pracownikowi informacji o powodach ubiegania się o ochronę. W przypadku dołączenia do programu osoby takie zostaną objęte pomocą zespołu prawnego fundacji. W programie ustalono limit miejsc dla rodzin będących w trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową lub pobyt humanitarny: liczba rodzin w takiej sytuacji nie może przekroczyć 40% wszystkich miejsc w programie.

W rekrutacji do programu nie mogą brać udziału osoby, które już otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany ale równocześnie ubiegają się o status uchodźcy i posiadają prawo do pomocy socjalnej z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ad 2) Program nie jest skierowany do osób samotnych i par bezdzietnych. W przypadku samodzielnych rodziców wymagana jest możliwość podjęcia przez rodzica stałego zatrudnienia.

Ad 3) W rekrutacji do programu mogą brać udział osoby już mieszkające w Warszawie lub osoby przeprowadzające się do Warszawy z okolicznych powiatów oraz osoby zmuszone do opuszczenia zamkniętego lub otwartego ośrodka dla cudzoziemców (musi to nastąpić w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia okresu próbnego). 

W przypadku przyjęcia do programu niezbędne jest mieszkanie w lokalizacji umożliwiającej stałe wizyty w biurze Fundacji w Śródmieściu w Warszawie. W przypadku udziału w rekrutacji osób spoza Warszawy może być konieczne przyjechanie na rozmowę rekrutacyjną do Warszawy.
Stanowczo odradzamy przeprowadzkę do Warszawy tylko w związku z aplikacją do programu ponieważ w przypadku przejścia pierwszego etapu rekrutacji wsparcie udzielane jest tylko przez 3 miesiące w trakcie okresu próbnego i może nie być przedłużone.

Ad 4) Program nie zapewnia wsparcia w sytuacjach kryzysowych i w momencie rozpoczynania udziału w rekrutacji do programu konieczne jest posiadanie możliwości zakwaterowania przez minimum 1 miesiąc i samodzielne poszukiwanie nowego mieszkania. Wsparcie mieszkaniowe udzielane jest głównie w formie dopłat do czynszów a nie zapewniania mieszkania lub tymczasowego schronienia.

Zagrożenie bezdomnością obejmuje następujące sytuacje:

 • poważne ryzyko utraty tytułu prawnego do lokalu w najbliższych 2 miesiącach (w tym ze względu na zadłużenie, wypowiedzianą umowę najmu, stałą utratę przychodów lub świadczeń z pomocy społecznej uniemożliwiające kontynuację korzystania z lokalu, nakaz eksmisji) i brak środków na wynajem mieszkania w cenach rynkowych,
 • poważne ryzyko utraty możliwości korzystania z dotychczasowego miejsca w placówce zapewniającej zakwaterowanie, w tym konieczność opuszczenia w najbliższych 2 miesiącach ośrodka dla cudzoziemców lub placówki wspierającej osoby zagrożone przemocą,
 • mieszkanie w lokalu bez tytułu prawnego (bez umowy) i brak możliwości uzyskania takiego tytułu, 
 • mieszkanie w warunkach nieodpowiednich do zamieszkiwania (np. w lokalu bez ogrzewania, bez wentylacji, bez dostępu do ciepłej wody) i brak środków na wynajem odpowiedniego mieszkania w cenach rynkowych,
 • mieszkanie w warunkach przeludnienia i brak środków na wynajem odpowiedniego mieszkania w cenach rynkowych,

Ad 5) Obowiązki osób uczestniczących:

 • zgoda na stworzenie publicznie dostępnego profilu rodzin na stronie www.witajwdomu.org.pl zawierajacego podstawowe informacje i rysunek rodziny przygotowane w konsultacji z rodziną i przez nią zaakceptowane oraz z dbałością o bezpieczeństwo i godność członków rodziny – dane i wygląd osób są zmieniane 
 • dążenie do integracji w Polsce, w tym do nauki umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poszukiwanie legalnego zatrudnienia
 • zaangażowanie we współpracę z Specjalistą/ką integracji
 • korzystanie z kursów języka polskiego w Fundacji (obowiązkowe poniżej B1)
 • dbanie o zdrowie i dobro wszystkich członków rodziny, 
 • realizacja obowiązku szkolnego przez osoby poniżej 18 roku życia
 • korzystanie w razie potrzeby i zgodnie z ustaleniami z pozostałej oferty Fundacji, w tym: wsparcia mentorów/ek kulturowych w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej.

Ad 6) Dopłaty do czynszów służą zapewnieniu podstawowego bezpieczeństwa po to by osoby uczestniczące mogły skoncentrować się na poprawie swojej sytuacji i dążeniu do samodzielności. Dlatego program jest skierowany tylko do rodzin, w których 

 • początkowo przynajmniej jeden rodzic może podjąć stałe legalne zatrudnienie,
 • docelowo (w trakcie programu) stałe legalne zatrudnienie mogą podjąć oboje rodzice i inne dorosłe nieuczące się osoby.

Program nie ma wyręczać publicznego systemu pomocy społecznej w odpowiedzialności za pomoc osobom i rodzinom nie mogącym podjąć stałego zatrudnienia, w tym ze względów zdrowotnych. Osoby w takiej sytuacji mogą korzystać z innych form wsparcia Fundacji.