KURSY POLSKIEGO – FAQ

10/01/2018

 1. Jak i kiedy mogę zapisać się na kurs?

– Na kurs można zapisać się wypełniając internetowy formularz dostępny pod adresem podanym na stronie fundacji i fundacyjnym fb. Zapisać się można tylko w podanych wcześniej terminach zapisów – 8-10.01.2018, 7-9.05.2018, 3-5.09.2018, 8-10.01.2019.

Dla osób bez dostępu do internetu, podczas rekrutacji w biurze fundacji dyżurują osoby pomagające przy zapisach (w godzinach pracy fundacji, tj. 8:00 – 19:00).

 1. Nie mam dużo wolnego czasu. Czy mogę wciąż zapisać się na kurs?

– Nasze lekcje odbywają się przez cały tydzień od rana do wieczora, więc istnieje szansa, że znajdzie się odpowiednia grupa. Grupy mają jednak sztywno ustalone godziny i dni (na przykład poniedziałki i środy o 17:30) i wymagamy takiej dostępności w każdym tygodniu.

 1. Jak często odbywają się lekcje? Ile trwa kurs?

– Po uprzednim zaznaczeniu wszystkich odpowiadających terminów w formularzu rekrutacyjnym, tworzymy grupę, która będzie spotykać się dwa razy w tygodniu na 1,5h przez trzy miesiące (organizujemy trzy trymestry w roku:  luty – kwiecień, czerwiec – sierpień oraz październik – grudzień).
Po przebytym kursie istnieje możliwość zapisania się na kontynuację.

 1. Uczyłem/am się polskiego już wcześniej. Czy muszę zaczynać naukę od początku?

– Uczymy na wszystkich poziomach językowych, na jakie znajdziemy chętnych. Zawsze mamy grupy początkujące oraz co najmniej kilka kontynuujących naukę na różnych stopniach zaawansowania.
Podczas rekrutacji istnieje możliwość wypełnienia testu poziomującego, według którego przyporządkujemy kandydatów/ki do grup na odpowiednich poziomach.

 1. Czy zapisując się mam gwarancję, że znajdę się w jakiejś grupie?

– Nie, nikomu nie możemy zagwarantować miejsca na kursie, ponieważ liczba chętnych zwykle przewyższa nasze możliwości. Grupy tworzymy według liczby kandydatów/ek o takiej samej dyspozycyjności i na takim samym poziomie językowym (czyli np. 15 kandydatów rozpoczynających naukę zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach o 15:30 w poniedziałki i czwartki, a 5 osób zadeklarowało możliwość nauki we wtorki i piątki o 15:30. Najpierw utworzymy grupę dla pierwszych 15 osób). Po utworzeniu grup szukamy nauczyciela/ki bądź nauczycieli/ek, którzy/e będą mogli/ły uczyć grupę w tych terminach.
Pierwszeństwo przy przydzielaniu miejsc w grupach mają osoby, które kontynuują u nas naukę.

 1. Rejestrowałem/am się już poprzednim razem, ale dostałem informację o braku grupy na moim poziomie. Co to znaczy?

– Taka informacja oznacza, że kandydat/ka niestety nie został/a przyjęty/a na kurs. Mogło to być spowodowane zbyt małą dyspozycyjnością, błędnym wypełnieniem formularza rekrutacyjnego (niepodaniem wszystkich danych), za małą liczbą chętnych na zajęcia w tych terminach lub brakiem nauczyciela/ki, który mógłby przyjąć taką grupę. W takiej sytuacji gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji. Szanse na powodzenie w rekrutacji zwiększa wyższa dyspozycyjność.

 1. Czy zajęcia są darmowe? Czy będę musiał/a kupić podręczniki lub inne materiały?

– Nasze zajęcia są w 100% darmowe – nie trzeba płacić za lekcje, za rekrutację ani za jakiekolwiek materiały – te są zapewniane przez Fundację i wręczane na lekcji. Uczniowie/uczennice powinni/e jedynie, w ramach możliwości, wyposażyć się w zeszyt i długopis.

 1. Korzystałem/am wcześniej z podręcznika X. Czy nauczycie/ka w Fundacji będzie korzystał z tego samego podręcznika?

– Nasi nauczyciele/ki mają dowolność w wyborze materiałów, z których będą korzystać, więc niekoniecznie będą używać tego samego podręcznika.

 1. Mam zaplanowany wyjazd, który pokrywa się z czasem trwania kursu. Czy to przekreśla moje szanse?

– Nie, jeśli nie jest to długi wyjazd i jeśli jesteśmy o nim wcześniej poinformowani. Uczniowie/uczennice mają prawo do trzech nieobecności w trakcie trwania kursu, ale wiele zależy od indywidualnej opinii nauczyciela/ki i sytuacji. Podczas rekrutacji staramy się przyjmować osoby, które będą mogły skorzystać z lekcji w jak najpełniejszym wymiarze.

 1. Czy w trakcie trwania trymestru jest możliwość zmiany grupy?

– Istnieje taka możliwość, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, dlatego prosimy o przemyślane wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

 1. Jakie warunki muszę spełniać, żeby rozpocząć u was naukę?

– Uczymy cudzoziemców i cudzoziemki spoza Unii Europejskiej, przebywających/e w Polsce legalnie i posiadających/e dokument to potwierdzający (wizę, kartę pobytu itd.) powyżej 18 roku życia. Ponadto wymagamy obecności na zajęciach (z dopuszczonymi trzema nieobecnościami) w podanych terminach. Nie prowadzimy w Warszawie kursów dla dzieci.

 1. Dostałem się na kurs, ale nie będę mógł/mogła przychodzić na lekcje. Czy mogę zrezygnować?

– Oczywiście można zrezygnować z kursu – taką informację należy przekazać swojemu nauczycielowi/ce lub bezpośrednio na adres polski@ocalenie.org.pl . Jednakże w przypadku zaprzestania uczęszczania na lekcje bez żadnego wyjaśnienia, uczeń/uczennica jest wykreślany/a i nie może zapisać się na kurs ponownie.

 1. Nie mówię po angielsku/rosyjsku. Czy znajdzie się nauczyciel/ka, który/a będzie mówił/a w moim języku?

– Istnieje szansa, że znajdzie się taki/a nauczyciel/ka, ale w Fundacji preferujemy metodę nauczania polskiego zakładającą posługiwanie się od początku tylko językiem polskim, tak więc początkowy brak wspólnego języka nie powinien być problemem.

 1. Czy grupy są dzielone według krajów pochodzenia?

– Dzielimy grupy na słowiańskojęzyczne (Ukraina, Białoruś, Rosja itd.) i niesłowiańskojęzyczne (Wietnam, Syria, Kenia, Argentyna itd.) z racji różnego trybu nauki osób pochodzących z tych krajów. Oprócz tego grupy staramy się układać tak, by polski był jedynym wspólnym językiem dla uczniów.

 1. Czy oprócz języka polskiego Fundacja organizuje jakieś dodatkowe zajęcia?

– Co jakiś czas organizujemy kursy specjalistyczne, dodatkowe zajęcia konwersacyjne lub warsztaty kulturowe dostępne dla naszych uczniów i uczennic. O dostępności zajęć dodatkowych informują nauczyciele/ki, gdy tylko takie organizujemy.

 1. Kto u was uczy?

– Nasi nauczyciele/ki to wolontariusze/ki, którzy/e zgłosili/ły się do nas, aby uczyć polskiego. Często są studentami/kami lub profesjonalnymi nauczycielami/kami, ale równie często osobami bez żadnego doświadczenia w nauczaniu. Wszystkie te osoby jednakowo przechodzą szkolenie w Fundacji, na którym uczą się prowadzenia lekcji i pracy z przedstawicielami/kami różnych kultur.

 1. Как и когда я могу зарегистрироваться на курс?

– Вы можете записаться на курс, заполнив онлайн-анкету, доступную по адресу, указанному на веб-сайте фонда и на facebook странице Фундации. Вы можете записаться только в ранее указанных датах записей – 8-10.01.2018, 7-9.05.2018, 3-5 / 09/2018, 8-10.01.2019.

Для людей, которые не имеют доступа к интернету, при записи в бюро Фонда будут люди, которые будут помогать записаться (во время работы фонда, то есть с 8:00 до 19:00).

 1. У меня мало свободного времени. Могу ли я всё таки записаться на курс?

– Наши уроки проводятся в течение всей недели с утра до вечера, так что есть шанс, что найдётся подходящая группа. Однако группы имеют фиксированные часы и дни (например, по понедельникам и средам в 17:30) и требуют такой доступности каждую неделю.

 1. Как часто проходят занятия? Как долго проходит курс?

– После предварительного выбора всех соответствующих дат в анкете, мы создаем группу, которая будет встречаться два раза в неделю на 1,5 часа в течение трёх месяцев (мы организуем три триместра в году: февраль – апрель, июнь – август и октябрь – декабрь).

После окончания курса Вы можете зарегистрироваться на продолжение.

 1. Я изучал/а польский язык раньше. Должен/а ли я начинать обучение с самого начала?

– Мы обучаем языку на всех уровнях, на которые мы найдем желающих. У нас всегда есть группы для начинающих, по крайней мере несколько груп продолжают обучение на различных уровнях.

Во время записи можно выполнить тест, согласно которому мы распределяем кандидатов/ок в группы на соответствующем уровне.

 1. Записавшись у меня есть гарантия, что я попаду в группу?

– Нет, мы не можем никому гарантировать место на курсе, так как количество желающих обычно превышает наши возможности. Мы формируем группы в соответствии с количеством кандидатов с одинаковой доступностью и одним и тем же лингвистическим уровнем (т.е. например, 15 кандидатов, которые начинают обучение, заявили о своей готовности участвовать в занятиях в 15:30 по понедельникам и четвергам, а 5 человек заявили о возможности учиться по вторникам и пятницам в 15:30. Сначала мы создадим группу для первых 15 человек). Создав группу мы ищем преподавателя/преподавателей, которые смогут преподавать в этой группе в это время.

Приоритет в распределении мест в группах отдаётся тем люди, которые продолжают у нас учиться.

 1. Я уже зарегистрировался/ась в предыдущий раз, но я получил/а информацию об отсутствии группы на своем уровне. Что это значит?

– Такая информация означает, что кандидат/а, к сожалению, не был/а допущен/а к курсу. Это может быть связано с недостаточной доступностью, неправильным заполнением анкеты (не предоставлением всех данных), небольшим количеством кандидатов на занятия в эти сроки или отсутствием учителя/учителей, который мог бы вести такую группу. В этой ситуации мы настоятельно рекомендуем принять участие в следующем наборе. Шансы в наборе увеличиваются благодаря более высокой доступности.

 1. Занятия бесплатные? Буду ли я покупать учебники или другие материалы?

– Наши занятия на 100% бесплатны – Вам не нужно платить за уроки, за запись или за любые материалы – они предоставляются Фундацией и выдаются во время урока. Ученики должны, по возможно, иметь тетрадь и ручку.

 1. Я ранее использовал/а учебник X. Будет ли учитель Фундации использовать тот же учебник?

– Наши преподаватели могут свободно выбирать материалы, которые они будут использовать, поэтому они не обязательно будут использовать один и тот же учебник.

 1. У меня запланирована поездка, которая совпадает с временем проведения курса. Это лишает меня шанса?

– Нет, если это не долгая поездка, и если мы будем об этом заранее проинформированы. Ученики/цы имеют право на три пропуска во время курса, но многое зависит от личного мнения учителя и ситуации. Во время набора мы стараемся принять людей, которые смогут максимально воспользоватся уроками.

 1. Можно ли изменить группу в течении триместра?

– Существует такая возможность, но только в исключительных случаях, поэтому мы просим Вас внимательно заполнять анкету.

 1. Какие я должен/а исполнять условия, чтобы начать обучение у Вас?

– Мы обучаем иностранцев и иностранок из-за пределов Европейского Союза, находящихся на законных основаниях в Польше и имеющих документ это подтверждающий (виза, карта побыта и т.д.) старше 18 лет. Кроме того, мы требуем  регулярного посещения занятий (допускается три пропуска) в указанные сроки. Для детей мы не проводим курсы в Варшаве.

 1. Я попал/а на курс, но я не смогу приходить на занятия. Могу ли я отказаться?

– Конечно, Вы можете отказаться от курса – эту информацию Вы должны предоставить вашему преподавателю/нице или непосредственно на адрес polski@ocalenie.org.pl. Однако, в случае прекращения посещения занятиий без каких-либо объяснений, ученик/ца исключается и не может снова записаться на курс.

 1. Я не говорю по английски/русски. Вы найдете учителя/ницу, который/ая будет говорить на моём языке?

– Есть шанс, что будет такой/ая учитель/ница, но в Фундации мы отдаем предпочтение методу обучения польскому, который предусматривает использование только польского языка, поэтому в начале отсутствие общего языка не должно быть проблемой.

 1. Группы распределены по странам происхождения?

– Мы разделяем группы на словянскую (Украина, Беларусь, Россия и т.д.) и не словянскую (Вьетнам, Сирия, Кения, Аргентина и т.д.) из-за различных способов обучения людей из этих стран. Кроме того, мы стараемся организовать группы так, чтобы польский язык был единственным общим языком для студентов.

 1. Организует ли Фундация любые дополнительные занятия, кроме польского языка?

– Время от времени мы организовываем специализированные курсы, дополнительные разговорные занятия или культурные семинары, доступные нашим ученикам и ученицам. Учителя информирут о наличии дополнительных занятий каждый раз, когда мы их организовываем.

 1. Кто у вас преподаёт?

– Наши учителя/ницы это волонтеры, которые пришли к нам, чтобы преподавать польский язык. Это студенты/ки или профессиональные учителя/ницы, и иногда люди не имеющие опыта в преподавании. Все эти люди так же проходят подготовку в Фундации, где учатся вести занятия и работать с представителями разных культур.

 

 1. Як і коли я можу зареєструватися на курс?

– Ви можете зареєструватися на курс, заповнивши онлайн-анкету, доступну за адресою, вказаною на веб-сайті Фундації та на facebook сторінці Фундації. Ви можете записатися тільки в в раніше вказаних термінах записів – 8-10.01.2018, 7-9.05.2018, 3-5 / 09/2018, 8-10.01.2019.

Для людей, які не мають доступу до інтернету, під час реєстрації в бюро Фундації будуть люди, які допомагатимуть зареєструватися (під час роботи Фундації, тобто з 8:00 до 19:00).

 1. У мене мало вільного часу. Чи можу я зареєструватися на курс?

– Наші заняття проводяться протягом усього тижня з ранку до вечора, так що є можливість, що знайдеться відповідна група. Однак групи мають фіксовані години і дні (наприклад, по понеділках та середах о 17:30) і вимагають такої доступності щотижня.

 1. Як часто проходять заняття? Як довго триває курс?

– Після попереднього вибору всіх відповідних дат в анкеті, ми створюємо групу, яка буде зустрічатися два рази на тиждень на 1,5 години протягом трьох місяців (ми організовуємо три триместру в році: лютий – квітень, червень – серпень і жовтень – грудень).

Після закінчення курсу Ви можете зареєструватися на продовження.

 1. Я вивчав/ла польську мову раніше. Чи я повинен/нна починати навчання з самого початку?

– Ми навчаємо на всіх рівнях, на які ми знайдемо бажаючих. У нас завжди є групи для початківців, принаймні декілька груп продовжують навчання на різних рівнях.

Під час запису можна виповнити тест, відповідно до якого ми розподіляємо кандидатів/ок до груп на відповідньому рівні.

 1. Записавшись у мене є гарантія, що я потраплю до групи?

– Ні, ми не можемо нікому гарантувати місце на курсі, тому що кількість бажаючих зазвичай перевищує наші можливості. Ми створюємо групи відповідно до кількості кандидатів з однаковою доступністю і одним і тим самим лінгвістичним рівнем (тобто наприклад 15 кандидатів, які починають навчання, заявили про свою готовність брати участь в заняттях о 15:30 по понеділках і четвергах, а 5 осіб заявили про можливість вчитися по вівторках і п’ятницях о 15:30. Спочатку ми створимо групу для перших 15 осіб). Створивши групу ми шукаємо викладача/викладачів, які зможуть викладати в цій групі в ці дні.

Пріоритет в розподілі місць в групах мають люди, які продовжують у нас навчання.

 1. Я вже зареєструвався/лася раніше, але я отримав/отримала інформацію про відсутність групи на своєму рівні. Що це означає?

– Така інформація означає, що кандидат/ка, на жаль, не був/ла допущений/на до курсу. Це може бути пов’язано з недостатньою доступністю, неправильним заповненням анкети (ненаданням всіх даних), невеликою кількістю кандидатів на заняття в ці терміни або відсутністю вчителя/ів, який міг би вести таку групу. У цій ситуації ми наполегливо рекомендуємо взяти участь в наступному наборі. Шанси в наборі збільшуються завдяки більш високій доступності.

 1. Заняття безкоштовні? Чи буду я купувати підручники або інші матеріали?

– Наші заняття на 100% безкоштовні – Вам не потрібно платити за заняття, за запис або за будь-які матеріали – вони надаються Фундацією і видаються під час заняття. Учні/ниці повинні, наскільки це можливо, мати зошит і ручку.

 1. Я раніше користувався/лася підручником X. Чи буде вчитель Фундації використовувати цей же підручник?

– Наші викладачі можуть вільно вибирати матеріали, які вони будуть використовувати, тому вони не обов’язково будуть користуватися одним і тим самим підручником.

 1. У мене запланована поїздка, яка збігається з часом проведіння курсу. Це позбавляє мене шансу?

– Ні, якщо це не довга поїздка, і якщо ми будемо про це заздалегідь поінформовані. Учні/ниці мають право на три пропуску під час курсу, але багато що залежить від особистої думки вчителя та ситуації. Під час набору ми намагаємося прийняти людей, які зможуть максимально скористатися уроками.

 1. Чи можна змінити групу протягом триместру?

– Існує така можливість, але тільки у виняткових випадках, тому ми просимо Вас уважно заповнювати анкету.

 1. Які я повинен/нна сповнювати умови, щоб розпочати навчання у вас?

– Ми навчаємо іноземців та іноземок з-за меж Європейського Союзу, які перебувають на законних підставах у Польщі та мають документ, що це підтверджує (віза, карта побиту, тощо) старше 18 років. Крім того, ми вимагаємо регулярного відвідування занять (допускається три пропуску) у визначені терміни. Для дітей ми не проводимо курси у Варшаві.

 1. Я потрапив/ла на курс, але я не зможу приходити на заняття. Чи можу я відмовитися?

– Звичайно, Ви можете відмовитися від курсу – цю інформацію Ви повинні надати вашому вчителеві/ці або безпосередньо на адресу polski@ocalenie.org.pl. Однак, в разі припинення відвідування занять без будь-яких пояснень, учень/ниця виключається і не може знову записатися на курс.

 1. Я не розмовляю англійською/російською. Ви знайдете вчителя/вчительку, який/яка буде говорити на моїй мові?

– Є шанс, що буде такий/така вчитель/вчителька, але в Фундації ми віддаємо перевагу методу навчання польської мови, який передбачає використання лише польської мови, тому на початку відсутність спільної мови не повинна бути проблемою.

 1. Чи групи розподілені по країнах походження?

– Ми розділяємо групи на слов’янську (Україна, Білорусь, Росія, тощо) та не слов’янську (В’єтнам, Сирія, Кенія, Аргентина, тощо) через різні способи навчання людей з цих країн. Крім того, ми намагаємось організувати групи так, щоб польська мова була єдиною спільною мовою для студентів.

 1. Чи Фундація організовує будь-які додаткові заняття, крім польської мови?

– Час від часу ми організовуємо спеціалізовані курси, додаткові розмовні заняття або культурні семінари, доступні нашим учням та ученицям. Вчителі інформують про наявність додаткових занять кожного разу, коли ми їх організовуємо.

 1. Хто у вас навчає?

– Наші вчителі/ки це волонтери, які прийшли до нас, щоб викладати польську мову. Це студенти/ки або професійні вчителі/ки, і іноді люди, які не мають досвіду у викладанні. Всі ці люди так само проходять підготовку у Фундації, де вчаться вести заняття і працювати з представниками різних культур.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279