Wiedza do potęgi: rekrutacja do programu tutorsko-stypendialnego dla młodych uchodźców

16/01/2019

[ниже информация на русском языке]; [Scroll down for English] Wiedza do potęgi to program Fundacji Ocalenie i Fundacji BGŻ BNP Paribas, skierowany do młodych uchodźczyń i uchodźców, którzy mają trudności w nauce i mogliby z tego powodu przerwać edukację. Program zakłada pomoc w nauce, warsztaty, wspólne wyjścia i spotkania w ramach półkolonii. Organizatorzy będą też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie. Rekrutacja uczestników trwa od 15 stycznia do 8 lutego 2019 r.

 

Wiedza do potęgi: opis programu

W każdej edycji programu weźmie udział od dziesięciu do piętnastu osób. Każdy z uczestników będzie miał dwóch opiekunów: jednego stałego, zapewniającego wsparcie w nauce i załatwianiu bieżących spraw związanych ze szkołą, a drugiego “mobilnego”, specjalizującego się w konkretnych przedmiotach (np. przedmioty ścisłe, język polski, język angielski), który będzie wspierał w tym samym czasie kilkoro uczniów.

Część uczestników – 5 wybranych osób – będzie też od września br. otrzymywać stypendium. Pokryje ono kieszonkowe ucznia oraz opłaty szkolne, takie jak składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady,  wycieczki i podręczniki.  

Program będzie miał dwa etapy:

W I etapie (od lutego do końca wakacji) skupimy się na pomocy uczniom i uczennicom w poprawianiu ocen końcowych, zorganizujemy spotkania z psychologiem w celu oceny potrzeb uczestników, a także serię warsztatów i wyjścia do rozmaitych instytucji kulturalnych i naukowych.

II etap rozpoczniemy w nowym roku szkolnym 2019/2020. Będziemy zapewniać uczestnikom regularne spotkania  z wolontariuszami, pomagającymi im w nauce, a wybranym uczniom i uczennicom zaoferujemy wsparcie finansowe.

Wszyscy uczestnicy i stypendyści będą mogli kontynuować program także po zakończeniu drugiego etapu, w kolejnej edycji programu. 

 

Kto może się zgłaszać? 

Do udziału w programie zapraszamy:

 • młodzież w wieku 13-18 lat ucząca się w Warszawie,
 • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającą, pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
 • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
 • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje  duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
 • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie  roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

Do programu mogą zakwalifikować się jedynie uczennice i uczniowie spełniający wszystkie powyższe warunki.

 

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników odbywa się w następujący sposób:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników.
 2. Wypełnij formularz (jeżeli masz mniej niż 18 lat, zrób to razem z rodzicem lub opiekunem prawnym).
 3. Przyjdź z formularzem do Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie w Warszawie (adres i godziny otwarcia biura w Warszawie tutaj) i złóż formularz. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przyjdź razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 4. Jeżeli nie umiesz samodzielnie wypełnić formularza, przyjdź  do Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie w Warszawie (adres i godziny otwarcia biura w Warszawie tutaj). Pomożemy Ci wypełnić formularz. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przyjdź razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 5. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do koordynatorki programu, Claudii Snochowskiej-Gonzales, która pełni dyżury w siedzibie Fundacji Ocalenie w Warszawie w godzinach 10.00-17.00 w poniedziałki i środy. Możesz także napisać e-mail na adres: wiedza@ocalenie.org.pl i umówić się na inny termin.

 

Rekrutacja do udziału w programie trwa od 15 stycznia do 8 lutego 2019 r.
O wynikach rekrutacji poinformujemy Cię do 24 lutego.

Udział w rekrutacji nie gwarantuje dostania się do programu.

 

Zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania się do programu! 

 

Wiedza do potęgi logotypy

 

Русский

 

Wiedza do potęgi: набор в репетиторско-стипендиальную программу обучения для молодых беженцев

 

Wiedza do potęgi- это новая программа Фонда Оцалэне и Фонда BGŻ BNP Paribas, адресованная молодым беженкам и беженцам, у которых есть проблемы в обучении и которые могли бы прервать из-за этого учёбу. Программа предполагает помощь в обучении, семинары, совместные экскурсии и встречи в рамках летних занятий. Организаторы также будут поддерживать постоянный контакт с семьями детей, которые принимают участие в программе, обеспечивая необходимую поддержку. Набор участников проходит с 15 января по 8 февраля 2019 года.

 

Wiedza do potęgi: описание программы

На каждом наборе программы будут участвовать от 10 до 15 человек. У каждого из участников будет два опекуна: один постоянный, обеспечивающий поддержку в обучении и решении текущих вопросов, связанных со школой, а другой „мобильный”, специализирующийся на конкретных предметах (например, польский язык, английский язык), который будет поддерживать несколько учеников одновременно.

Некоторые из участников – 5 выбранных – с сентября текущего года также будут получать стипендию. Она прокроет карманные расходы ученика и школьные сборы, такие как взносы в родительский комитет, страхование, обеды, поездки и учебники.

Программа будет состоять из двух этапов:

На первом этапе мы сосредоточимся на оказании помощи студентам и студентам в текущем обучении, улучшении оценок, организации встреч с психологом для оценки потребностей участников, а также в различных культурных и научных учреждениях.

Второй этап начнется в новом семестре (с 2019/2020). Мы предоставим участникам регулярные встречи с волонтерами, чтобы помочь им учиться, и конце учебного года будут предложены стипендии для физических лиц.
Все участники и стипендиаты смогут продолжить учебу также после второго этапа в новом учебном году.

Все участники и стипендиаты смогут продолжить программу также после второго этапа в новом учебном году.

Все участники и стипендиаты смогут продолжить программу также после второго этапа.

 

Кто может подать заявку на принятие участия в программе?

Для участия в программе приглашаем:

 • молодежь в возрасте 13-18 лет, которая учится в Варшаве,
 • Люди со статусом беженца либо дополнительной защитой, с разрешением на пребывание по гуманитарным или толерантным причинам на территории Польши; в особых ситуациях а также люди в беженской процедуре,
 • лица, которые добровольно хотят приступить к программе,
 • лица, которые имеют проблемы в обучении, особенно те, которые подвержены высокому риску бросить учёбу,
 • в случае если лица работают в течение учебного года, то это не может мешать учёбе.

Только ученицы и ученики, которые отвечают всем вышеперечисленным условиям, могут принимать участие в программе.

 

Набор участников

Набор участников происходит следующим образом:

 1. Загрузите форму заявки.
 2. Заполните форму (если Вам меньше 18 лет, сделайте это вместе с родителем или законнымопекуном).
 3. Прийдите в Центр Помощи Иностранцам Фонда Оцалэне в Варшаве (адрес и часы работыофиса в Варшаве найдёте здесь) и отправьте форму. Если Вам не исполнилось 18 лет, приходите с родителем или опекуном.
 4. Если Вы не можете заполнить форму самостоятельно, прийдите в Центр ПомощиИностранцам Фонда Оцалэне в Варшаве (адрес и часы работы офиса в Варшаве найдёте здесь). Мы поможем Вам заполнить форму. Если Вам не исполнилось 18 лет, приходите с родителем или опекуном.
 5. Если у Вас есть какие-либо вопросы, мы приглашаем Вас к координатору программы Клаудии Сноховской-Гонсалес, которая дежурит вофисе Фонда Оцалэне в Варшаве с 10:00 до 17:00 по понедельникам и средам. Вы также можете написать электронное письмо по следующему адресу: wiedza@ocalenie.org.pl.

Набор для участия в программе проходит с 15 января по 8 февраля 2019 года.

Мы сообщим вам о результатах рекрутации в конце ноября.

 

Участие в наборе не гарантирует попадания в программу.

Мы приглашаем учениц и учеников к участию в программе!

 

Wiedza do potęgi logotypy

 

English

 

Wiedza do potęgi – information in English.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279