KLAUZULA INFORMACYJNA – PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI DAJĘ SŁOWO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ OCALENIE – PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI DAJĘ SŁOWO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki podziękowań i upominków za udział w akcji “Daję słowo”.
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– upoważnieni pracownicy Administratora;

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług:

– organów upoważnionych do otrzymania danych osobowych w oparciu o przepisy prawa. 

5. Właściciel danych posiada prawo do:

  • odwołania zgody, co jednak będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania podziękowań i upominków,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu wykonywania swoich praw, właściciel danych może skontaktować się Fundacją pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wysyłki oraz przez kolejnych 12 miesięcy w celu odpowiedzi na potencjalne uwagi bądź obsługi potencjalnych reklamacji.   

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.