Statut Fundacji Ocalenie

04/03/2017

Zapraszamy do zapoznania się ze: Statutem Fundacji Ocalenie.

Cele statutowe Fundacji Ocalenie są następujące:

 1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,
 2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom
  i dyskryminacji,
 3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego,
 4. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów,
 5. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową
  i humanitarną poza granicami Polski.

Fundacja Ocalenie swoje działania kieruje do:

 1. wszystkich ludzi zagrożonych marginalizacją społeczną w tym w szczególności do:
  1. uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób starających się o ochronę międzynarodową w tym osób przesiedlanych lub relokowanych do Polski,
  2. imigrantów,
  3. Polaków powracających z emigracji,
  4. ofiar kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen w tym ofiar traumy i tortur,
  5. grup szczególnie narażonych na dyskryminację w tym dzieci, kobiet, seniorów, osób
   z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób w trudnej sytuacji ekonomicznej lub
   w kryzysie,
 2. społeczności lokalnych i lokalnych liderów,
 3. instytucji, organizacji i przedsiębiorstw publicznych, pozarządowych i prywatnych oraz do grup nieformalnych,
 4. ogółu społeczeństwa

 

 


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279