Oferta pracy: psychoterapeuta/ psychoterapeutka – Warszawa

Fundacja Ocalenie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: psychoterapeuta/psychoterapeutka.

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia

„Psychoterapeuta/psychoterapeutka – prowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych dla dorosłych w Fundacji Ocalenie w Warszawie” nr 1/FAMI/2021 z dnia 11.10.2021 r. w ramach projektu pt. „CPC III”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Fundacja Ocalenie

Adres: ul. Krucza 6/14a

00-537 Warszawa

E-mail: [email protected], tel.: +48 22 828 04 50

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)

 1. Wykształcenie wyższe – potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister z psychologii lub nauk społecznych)
 2. Ukończone co najmniej dwa lata lub pełne szkolenie psychoterapeutyczne
 3. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie (w przypadku cudzoziemców)
 4. Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego
 5. Status prawny uprawniający do podjęcia zatrudnienia w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę (w przypadku cudzoziemców)

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny lub preselekcji)

 1. Doświadczenie w prowadzeniu sesji psychoterapeutycznych z osobami dorosłymi
 2. Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami
 3. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i/lub osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem
 4. Kompetencje komunikacyjne
 5. Kompetencje międzykulturowe

Przedmiotem zamówienia jest:

„Psychoterapeuta/psychoterapeutka – prowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych dla dorosłych w Fundacji Ocalenie w Warszawie”

Zakres obowiązków:

● prowadzenie psychoterapii osób chorujących na depresję, PTSD i inne choroby psychiczne

● praca z klientem nad motywacją do zmiany

● pomoc ofiarom przemocy i osobom po traumie w formie interwencji kryzysowej, jak i dłuższego wsparcia terapeutycznego

● wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w zmianie swojej sytuacji (uniezależnienie się od przemocowego partnera, zbudowanie nowego życia)

● diagnoza i przygotowywanie opinii psychoterapeutycznych.

Miejsce świadczenia usługi: Biuro Fundacji Ocalenie w Warszawie lub własny gabinet w Warszawie, możliwość świadczenia usługi online za zgodą pracodawcy

Czas świadczenia usługi: Zatrudnienie w okresie: październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.; 75 godzin w całym okresie zatrudnienia. Liczba godzin może zostać zwiększona, jednak ogólna liczba godzin w całym okresie nie przekroczy łącznie 175 godzin. Zakładamy możliwość zatrudnienia więcej niż jednej osoby na dane stanowisko.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę/zapraszamy też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

V. KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)

Do kolejnego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną zaproszone osoby spełniające kwalifikacje wymagane.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dotyczy) Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

1. cena (A) (maksymalnie 10 pkt.)

 • oferta z najniższą ceną – 10 pkt.
 • oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najwyższą a najniższa ceną – 5 pkt.
 • oferta z najwyższą ceną – 0 pkt

2. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej (B) (maksymalnie 30 pkt.):

 • bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) – 30 pkt.
 • średnie doświadczenie (powyżej 2 lat) – 20 pkt.
 • brak doświadczenia (poniżej 2 lat) – 0 pkt.

3. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i/lub osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem (C) (maksymalnie 10 pkt.):

 • duże doświadczenie powyżej 2 lat – 10 pkt.
 • brak doświadczenia do 2 lat– 0 pkt.

4. Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami (D) (maksymalnie 20 pkt.):

 • bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) – 20 pkt.
 • średnie doświadczenie (powyżej 2 lat) – 10 pkt.
 • brak doświadczenia (poniżej 2 lat) – 0 pkt.

5. Rozmowa kwalifikacyjna (E) (maksymalnie 30 pkt.)

 • umiejętności komunikacyjne – 20 pkt.
 • kompetencje międzykulturowe – 10 pkt.

6. Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (F) przyznanych za poszczególne kryteria zgodnie ze wzorem:

F=A+B+C+D+E

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji międzykulturowych.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2 );

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę wraz z CV należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2021 do godz. 16.00.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II w godzinach 10.00-16.00

– w formie skanu pocztą elektroniczną na adres [email protected].

W tytule proszę dopisać „Psychoterapeuta/psychoterapeutka Warszawa nr 1/FAMI/2021”

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

Przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa będzie dotyczyła umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji międzykulturowych.

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Barbara Grzybowska

tel.: (48) 576 964 509

e-mail: [email protected]

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku, jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;

3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ocalenie do zawarcia umowy.

4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a., w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy

***

W okresie II 2020 – VI 2022 działalność CPC jest współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „CPC III”.

Bezpieczna przystań