Ogłoszenie o zatrudnieniu: psycholog/ psycholożka (Łomża)

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia (nazwa) „Psycholog/psycholożka – prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w oddziale Fundacji Ocalenie w Łomży” nr 1/FAMI/2020 z dnia 5.06.2020 r. w ramach projektu pt. „Wsparcie Integracji Uchodźców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

II.  DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Fundacja Ocalenie

Adres: ul. Krucza 6/14a

00-537 Warszawa

E-mail: [email protected], tel.: +48 22 828 04 50

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

1.Wykształcenie wyższe – psychologia potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii)

2.Biegła znajomość języka polskiego (w przypadku cudzoziemców)

3.Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego

4.Status prawny uprawniający do podjęcia zatrudnienia w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę (w przypadku cudzoziemców)

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty)

 1. Doświadczenie w udzielaniu konsultacji psychologicznych
 2. Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami
 3. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i/lub osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem
 4. Kompetencje komunikacyjne
 5. Kompetencje międzykulturowe

Przedmiotem zamówienia jest

„Psycholog/psycholożka – prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uchodźców/uchodźczyń w oddziale Fundacji Ocalenie w Łomży” Zakres obowiązków:

 • udzielanie podstawowych porad psychologicznych
 • sporządzanie diagnoz i opinii
 • prowadzenie psychoedukacji
 • wspieranie klientów w sytuacjach kryzysowych niewymagających podjęcia terapii
 • kierowanie na psychoterapię
 • prowadzenie interwencji kryzysowej
 • wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych
 • prowadzenie dokumentacji zgodniej z wymogami projektowymi
 • udział w spotkaniach zespołu realizującego projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców”

Miejsce świadczenia usługi: Biuro Fundacji Ocalenie oddział w Łomży oraz w ośrodku UDSC w Czerwonym Borze.

Czas świadczenia usługi: Zatrudnienie w wymiarze 40 godz./miesięcznie x 50 zł brutto brutto/1 godz. x 20 m-cy. Liczba godzin może zostać zwiększona jednak ogólna liczba godzin w ciągu 20 miesięcy nie przekroczy, łącznie 960 godzin.

Maksymalne całkowite honorarium brutto wraz z kosztami pracodawcy wynosi 48 000 zł.

Termin obowiązywania umowy: lipiec 2020 – luty 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę/zapraszamy też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Liczba stanowisk: 1

V. KRYTERIA PRESELEKCJI

Do kolejnego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną zaproszone osoby spełniające kwalifikacje wymagane

VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej) Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

 1. cena (C) (maksymalnie 10 pkt.)
 • oferta z najniższą ceną – 10 pkt.
 • oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najwyższą a najniższa ceną – 5 pkt.
 • oferta z najwyższą ceną – 0pkt
 1. Doświadczenie w udzielaniu konsultacji/porad psychologicznych (DK) (maksymalnie 30 pkt.):
 • bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) – 30 pkt.
 • średnie doświadczenie (powyżej 2 lat) – 20 pkt.
 • brak doświadczenia (poniżej 2 lat) – 0 pkt. 
 1. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i/lub osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem (DW) (maksymalnie 10 pkt.):
 • duże doświadczenie powyżej 2 lat – 10 pkt.
 • brak doświadczenia do 2 lat– 0 pkt.
 1. Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami (DC) (maksymalnie 20 pkt.):
 • bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) – 20 pkt.
 • średnie doświadczenie (powyżej 2 lat) – 10 pkt.
 • brak doświadczenia (poniżej 2 lat) – 0 pkt. 
 1. Rozmowa kwalifikacyjna (RK) (maksymalnie 30 pkt.)
 • umiejętności komunikacyjne – 20 pkt.
 • kompetencje międzykulturowe – 10 pkt. 
 1. Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (K) przyznanych za poszczególne kryteria zgodnie ze wzorem: 

K=C+DK+DW+DC+RK

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji międzykulturowych.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2);
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę wraz z CV należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godz. 15.00

– w formie skanu pocztą elektroniczną na adres [email protected]

W tytule proszę dopisać psycholog/żka Łomża nr 1/FAMI/2020

 1. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;

5)jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

Przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła umiejętności komunikacyjnych i umiejętności międzykulturowych.

 IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Informacji udziela Klaudia Rukszan,

tel. 884320474

e-mail: [email protected]

 X. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku, jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;

3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ocalenie do zawarcia umowy.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

 XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a., w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy