MINT: Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

Spośród migrantów to właśnie dzieci i młodzież są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Poprzez projekt MINT, Fundacja Ocalenie wraz z partnerami z czterech krajów europejskich, ma na celu umożliwienie dzieciom cudzoziemskim, a także młodzieży z Polski i krajów partnerskich, zaangażowania się w nowe działania integracyjne. Korzystając z programu mentorskiego, chcemy przyczynić się do budowania bardziej zintegrowanych społeczeństw w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowenii i na Węgrzech.

Oczekiwane wyniki:

  • 120 dzieci (w tym około 30 w Polsce) uzyska wsparcie ze strony przeszkolonych mentorów lokalnych w procesach integracyjnych;
  • 1000 dzieci (w tym około 250 w Polsce) nabędzie wiedzę kulturową i umiejętności potrzebne do zaangażowania się w relacje społeczne;
  • 240 dzieci (w tym około 60 w Polsce) będzie wzmocnionych poprzez podniesienie świadomości kulturowej i rzecznictwo.

Około 30% migrantów i uchodźców docierających do Europy w ciągu ostatnich lat to dzieci – wiele z nich zostało oddzielonych od rodzin i pozbawionych opieki. W krajach przyjmujących dzieci i młodzież cudzoziemska napotykają na poważne wyzwania w obszarze edukacji, społecznej akceptacji, a w późniejszym okresie także zatrudnienia. W ramach projektu MINT, finansowanego przez UE, współpracujemy z organizacjami w Rumunii, Czechach, Słowenii i na Węgrzech, aby wspierać i ułatwiać proces integracji dzieci, wzmacniać relacje społeczne i pozycję zarówno lokalnej młodzieży, jak i tej będącej obywatelami państw trzecich.

 

I. Program mentorski – zaangażowanie w działania edukacyjne i społeczne

Wraz z partnerami, w oparciu o dobre praktyki i przetestowane modele, opracujemy innowacyjny i replikowalny program mentorski oparty na indywidualnym kontakcie. Program mentorski obejmować będzie szkolenie lokalnej młodzieży-wolontariuszy, a następnie łączenie ich z nowo przybyłymi do Polski dziećmi – migrantami i uchodźcami. Mentorzy i ich podopieczni będą uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych i grupowych poświęconych wspólnej nauce, a także zabawie i rekreacji, takiej jak gry planszowe, wyjścia do miejsc związanych z kultura polską i zajęcia sportowe.

W każdym kraju wolontariusze będą wspomagać integrację dzieci i młodzieży migranckiej i uchodźczej w lokalnych społecznościach poprzez wspieranie ich w nawiązywaniu więzi z rówieśnikami, organizowanie dla nich wspólnych zajęć sportowych na świeżym powietrzu i działań społeczno-kulturalnych. Działania te będą obejmować takie wydarzenia jak wyjścia do muzeów, wspólne oglądanie popularnych polskich filmów, czy organizowanie zawodów sportowych, takich jak mecze piłki nożnej. Pomoże to dzieciom cudzoziemskim nawiązać nowe znajomości, a także lepiej poznać historię i zwyczaje kraju ich rówieśników. Co najmniej 120 dzieci (30 w każdym z krajów projektu) rozpocznie formalną lub nieformalną edukację i skorzysta z programu mentorskiego oraz różnorodnych działań projektu.

 

II. Zdobywanie wiedzy językowej i społeczno-kulturowej

Integracja dzieci cudzoziemskich i ich przygoda z nauką będzie również wspierana przez dostosowane do ich potrzeb materiały drukowane oraz te dostępne online. Przyjazne dzieciom zasoby internetowe pomogą nowo przybyłym do kraju dzieciom i młodzieży lepiej zrozumieć specyfikę kultury i społeczności krajów do których przybyły. Ponadto dzieci będą miały możliwość nauki lokalnych języków poprzez kursy online oferowane w języku zrozumiałym dla dzieci, na przykład arabskim lub rosyjskim. W sumie ponad tysiąc dzieci we wszystkich krajach projektu zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do nawiązania relacji społecznych w nowych środowiskach kulturowych.

III. Przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym migrantów i uchodźców

W ramach programu mentorskiego, lokalni wolontariusze wraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską będą identyfikować kluczowe tematy odzwierciedlające doświadczenia integracyjne. W ten sposób zidentyfikowane tematy będą przez nich wprowadzane do publicznych dyskusji za pośrednictwem, m.in. filmów promowanych w mediach społecznościowych, poprzez spektakle teatralne, debaty z rówieśnikami w szkołach oraz inne lokalne wydarzenia. Te inicjatywy prowadzone przez dzieci i młodzież, mające na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej, kierowane będą do członków lokalnych społeczności, a także do decydentów na szczeblu lokalnym i krajowym. Poprzez przeciwdziałanie stereotypom i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku społeczności migrantów i uchodźców, dzieci i młodzież będą miały okazję realnie wpłynąć na formowanie się bardziej przyjaznej atmosfery w społecznościach przyjmujących.

 

Partnerzy projektu: Terre des Hommes Hungary (Węgry), Organization for Aid to Refugees (Czechy), Terre des Hommes Romania (Rumunia), Slovene Philanthropy (Słowenia).

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Unii Europejskiej ds. Azylu, Migracji i Integracji.
MINT is co- funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

Całkowity budżet projektu: 521,468 EUR

Czas trwania projektu: styczeń 2019 r. – styczeń 2021 r.

 

Kontakt: Agata Kołodziej, koordynatorka projektu, [email protected]