Wydłużenie rekrutacji do programu Witaj w domu do 13.10.2017

[:pl]Fundacja Ocalenie informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie Witaj w domu rekrutacja do programu zostaje wydłużona do dnia 13.10.2017

Przypominamy, że w tej rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby spełanijące następujące warunki:

1) mieszkających obecnie na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów graniczących z Warszawą (legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni),

2) posiadających przyznany w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych,

3) będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,

4) żyjących w rodzinach, w których przynajmniej jedna osoba może pracować i podejmuje próby w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Dokładne informacje o rekrutacji poniżej:

Rekrutacja do programu Witaj w domu – wsparcie integracyjne i mieszkaniowe dla uchodźców i uchodźczyń z Warszawy i okolic (wolne miejsca w programie dla 3 rodzin)[:]

Rekrutacja do programu Witaj w domu – wsparcie integracyjne i mieszkaniowe dla uchodźców i uchodźczyń z Warszawy i okolic (wolne miejsca w programie dla 3 rodzin)

[:en]The Ocalenie Foundation invites refugees from Warsaw and the surrounding area to apply to the Welcome Home (Witaj w domu) Program.

 

ABOUT PROGRAM

The Welcome Home Program is designed for people in distress who have received refugee status, subsidiary protection, tolerated stay or stay for humanitarian reasons in Poland. Support in the program includes:

– housing support (rent of apartments substantially below market prices)

– support in adaptation to independent living in Poland (help in solving everyday problems, handling of official affairs, etc.)

– Polish language classes

– specialist help: legal, psychological, psychotherapy,

– support in searching  for job.

Program duration for one person or family: 2 – 3 years.

The condition for using housing support is to participate in other forms of assistance in accordance with a mutually agreed individual support plan (eg Polish language education, assistance  in searching for, psychological help, workshops, etc.).

 

APPLICATIONS

The current recruitment takes place from 26th September to 6th October 2017.

At this moment, the Welcome to Home program is exclusively for those who meet all four requirements:

1) currently living in the city of Warsaw and counties bordering Warsaw (Legionowo, Wołomin, Minsk, Otwock, Piaseczno, Pruszkowski, Warszawski Zachodni).

2) holders of refugee status in Poland, supplementary protection, tolerated stay or stay for humanitarian purposes,

3) difficult housing and financial situation,

4) living in families where at least one person can work and try to find and maintain employment.

 

To sign up for the program:

1) Arrange for a specific term to complete the application form (application form) at the Foreigners Help Center  by calling: 22 828 04 50.

2) Arrive at the agreed date to the Foreigners Help Center at ul. Krucza 6 / 14a in Warsaw.

3) Bring (only to show) on the day of completing the application documents confirming obtaining refugee status, subsidiary protection, tolerated stay or stay for humanitarian reasons in Poland (residence card with the appropriate endorsement or official decision).

4) Fill in with the employee of the Foundation an application and submit signed application to the Foundation on 26th September to 6th October 2017.

We do not accept applications from plenipotentiaries – the application must be submitted in person.

If you do not speak any of the following languages, call us the first time or come with the support of a trusted person who can help you as a translator in your first meeting.

We speak the following languages: English, Arabic, Chechen, French, Georgian, Polish, Russian, Ukrainian, Vietnamese.

 

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT RECRUITING

Recruitment will consist of the following steps:

1) accepting applications for the program 26th September to 6th October 2017

2) analysis and evaluation of submitted applications and selection of applications meeting the recruitment criteria: 9-13 October 2017.

3) house visits to places of residence of persons who have met recruitment criteria (1-3): 16-20 October 2017.

4) committee decisions on the invitation to participate in the program and the signing of social contracts and lease agreements for premises: 23 – 31 October 2017.

In the case of a large number of applications, recruitment timetable  may be changed.

Due to the limited number of apartments currently available in the program, only 3 families will be eligible for support in the current recruitment.

The invitation to the program will be determined by results of estimation of the application and the availability of flats in the program meeting the needs of families (eg if the largest number of points would be received by a large family in need of a minimum of three-room apartment but such flat will not be available in the program then  this family would be placed on the reserve list  – waiting for the availability of a suitable apartment.

The decision of the recruitment committee is final and no appeal procedure is envisaged. In case of rejection of the application it is possible to apply for further recruitment.

Families that will qualify for the program, but there will be not enough housing for them, will be placed on the reserve list waiting for housing support. These families may be offered other (than housing) forms of help: Polish language, psychological help, help In searching for work, etc. After acquiring additional flats they will be offered to the families from reserve list according to the order of the points awarded and the parameters of flats (matching to the needs).

 

TO DOWNLOAD:

MODEL OF THE PROPOSAL (Polish)

MODEL OF THE APPLICATION (Arabic)

MODEL OF THE PROPOSAL (English)

MODEL OF THE PROPOSAL (Russian)

 

The program is funded by donations from individuals and institutions.

Donate now![:pl]Fundacja Ocalenie informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie Witaj w domu rekrutacja do programu zostaje wydłużona do dnia 13.10.2017

 

Fundacja Ocalenie zaprasza uchodźców i uchodźczynie z Warszawy i okolic do zgłaszania się do programu Witaj w domu.

 
O PROGRAMIE

Program Witaj w domu jest skierowany do osób w trudnej sytuacji, które otrzymały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. Wsparcie w programie obejmuje:

– wsparcie mieszkaniowe (wynajem mieszkania istotnie poniżej cen rynkowych i ze zwrotna jednomiesięczna kaucją wpłacaną w ratach)

– wsparcie w przystosowaniu się do samodzielnego życia w Polsce (pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności, załatwianiu spraw urzędowych itp.)

– naukę języka polskiego,

– pomoc specjalistyczną: prawną, psychologiczną, psychoterapię,

– pomoc w szukaniu pracy.

Czas trwania programu dla jednej osoby lub rodziny to 2 – 3 lata.

Warunkiem korzystania ze wsparcia mieszkaniowego jest udział w pozostałych formach pomocy zgodnie ze wspólnie ustalonym, indywidualnym planem (np. nauka języka polskiego, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc psychologiczna, warsztaty rozwojowe itp.).

 

ZGŁOSZENIA

Aktualna rekrutacja trwa od 26 września do 6 października 2017 roku.

Na ten moment rekrutacja do programu Witaj w domu  jest skierowana wyłącznie do osób spełniających wszystkie 4 warunki:

1) mieszkających obecnie na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów graniczących z Warszawą (legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni),

2) posiadających przyznany w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych,

3) będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,

4) żyjących w rodzinach, w których przynajmniej jedna osoba może pracować i podejmuje próby w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

 

By zgłosić chęć udziału w programie należy:

1) Umówić się z wyprzedzeniem na konkretny termin na wypełnienie wniosku (wzór wniosku) w Centrum Pomocy Cudzoziemcom dzwoniąc na numer: 22 828 04 50.

2) Przyjść w umówionym terminie do Centrum Pomocy Cudzoziemcom na ul. Kruczej 6/14a w Warszawie.

3) Dostarczyć (do wglądu) w dniu wypełniania wniosku dokumentów potwierdzających uzyskanie w Polsce statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, pobytu tolerowanego lub pobytu ze względów humanitarnych (karta pobytu z odpowiednią adnotacją lub decyzja urzędowa).

4) Wypełnić razem z pracownikiem/pracownicą Fundacji wniosek i podpisany wniosek złożyć w Fundacji w dniach 26 września a 6 października 2017 r.

Nie przyjmujemy wniosków od pełnomocników – wniosek trzeba złożyć osobiście.

Jeśli nie mówisz w żadnym z poniższych języków, to za pierwszym razem zadzwoń do nas lub przyjdź ze wsparciem zaufanej osoby, która może pomóc jako tłumacz w pierwszym spotkaniu.

Mówimy następującymi językami: angielski, arabski, czeczeński, francuski, gruziński, polski, rosyjski, ukraiński, wietnamski.

 

DOKŁADNE INFORMACJE O PRZEBIEGU REKRUTACJI

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

1) przyjmowanie wniosków do programu 26 września – 6 października 2017 r.

2) analiza i ocena (punktowa) złożonych wniosków oraz  wybranie wniosków spełniających kryteria rekrutacyjne: 9 – 13 października 2017 r.

3) wizyty w miejscach zamieszkania osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne (1-3): 16 – 20 października 2017 r.

4) decyzje komisji o zaproszeniu do udziału w programie i podpisywanie kontraktów socjalnych i umów najmu na lokale: 23 – 31 października 2017 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać wydłużona.

Ze względu na ograniczoną liczbę mieszkań dostępnych w tej chwili w programie wsparciem w ramach obecnej rekrutacji będą mogły być objęte tylko 3 rodziny.

O przyznaniu miejsca w programie będą decydowały ocena punktowa wniosku, oraz dostępność mieszkań odpowiadających na potrzeby rodzin (np. jeżeli największą liczbę punktów otrzymałaby duża rodzina potrzebująca minimalnie trzypokojowego mieszkania ale takie mieszkanie nie byłoby dostępne w danej chwili to rodzina ta zostałaby umieszczona na liście rezerwowej oczekując na dostępność odpowiedniego mieszkania).

Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przewiduje się trybu odwoławczego. W przypadku odrzucenia wniosku możliwe jest składanie wniosku w kolejnych rekrutacjach.

Rodziny, które zakwalifikują się do udziału w programie, ale nie wystarczy dla nich mieszkań, zostaną umieszczone na liście rezerwowej oczekujących na wsparcie mieszkaniowe. Rodzinom tym mogą być proponowane inne (niż mieszkanie) formy pomocy: język polski, pomoc psychologiczna, szukanie pracy itp. Po pozyskaniu dodatkowych mieszkań będą one proponowane osobom z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością przyznanej punktacji oraz parametrami mieszkań (dopasowanie do potrzeb).

  

DO POBRANIA:

WZÓR WNIOSKU (polski)

WZÓR WNIOSKU (arabski)

WZÓR WNIOSKU (angielski)

WZÓR WNIOSKU (rosyjski)

 

Program Witaj w domu jest finansowany dzięki wsparciu indywidualnych i instytucjonalnych darczyńców.

WESPRZYJ PROGRAM!

 [:ae]Fundacja Ocalenie zaprasza uchodźców i uchodźczynie z Warszawy i okolic do zgłaszania się do programu Witaj w domu.

 
O PROGRAMIE

Program Witaj w domu jest skierowany do osób w trudnej sytuacji, które otrzymały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. Wsparcie w programie obejmuje:

– wsparcie mieszkaniowe (wynajem mieszkania istotnie poniżej cen rynkowych i ze zwrotna jednomiesięczna kaucją wpłacaną w ratach)

– wsparcie w przystosowaniu się do samodzielnego życia w Polsce (pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności, załatwianiu spraw urzędowych itp.)

– naukę języka polskiego,

– pomoc specjalistyczną: prawną, psychologiczną, psychoterapię,

– pomoc w szukaniu pracy.

Czas trwania programu dla jednej osoby lub rodziny to 2 – 3 lata.

Warunkiem korzystania ze wsparcia mieszkaniowego jest udział w pozostałych formach pomocy zgodnie ze wspólnie ustalonym, indywidualnym planem (np. nauka języka polskiego, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc psychologiczna, warsztaty rozwojowe itp.).

 

ZGŁOSZENIA

Aktualna rekrutacja trwa od 26 września do 6 października 2017 roku.

Na ten moment rekrutacja do programu Witaj w domu  jest skierowana wyłącznie do osób spełniających wszystkie 4 warunki:

1) mieszkających obecnie na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów graniczących z Warszawą (legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni),

2) posiadających przyznany w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych,

3) będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,

4) żyjących w rodzinach, w których przynajmniej jedna osoba może pracować i podejmuje próby w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

 

By zgłosić chęć udziału w programie należy:

1) Umówić się z wyprzedzeniem na konkretny termin na wypełnienie wniosku (wzór wniosku) w Centrum Pomocy Cudzoziemcom dzwoniąc na numer: 22 828 04 50.

2) Przyjść w umówionym terminie do Centrum Pomocy Cudzoziemcom na ul. Kruczej 6/14a w Warszawie.

3) Dostarczyć (do wglądu) w dniu wypełniania wniosku dokumentów potwierdzających uzyskanie w Polsce statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, pobytu tolerowanego lub pobytu ze względów humanitarnych (karta pobytu z odpowiednią adnotacją lub decyzja urzędowa).

4) Wypełnić razem z pracownikiem/pracownicą Fundacji wniosek i podpisany wniosek złożyć w Fundacji w dniach 26 września a 6 października 2017 r.

Nie przyjmujemy wniosków od pełnomocników – wniosek trzeba złożyć osobiście.

Jeśli nie mówisz w żadnym z poniższych języków, to za pierwszym razem zadzwoń do nas lub przyjdź ze wsparciem zaufanej osoby, która może pomóc jako tłumacz w pierwszym spotkaniu.

Mówimy następującymi językami: angielski, arabski, czeczeński, francuski, gruziński, polski, rosyjski, ukraiński, wietnamski.

 

DOKŁADNE INFORMACJE O PRZEBIEGU REKRUTACJI

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

1) przyjmowanie wniosków do programu 26 września – 6 października 2017 r.

2) analiza i ocena (punktowa) złożonych wniosków oraz  wybranie wniosków spełniających kryteria rekrutacyjne: 9 – 13 października 2017 r.

3) wizyty w miejscach zamieszkania osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne (1-3): 16 – 20 października 2017 r.

4) decyzje komisji o zaproszeniu do udziału w programie i podpisywanie kontraktów socjalnych i umów najmu na lokale: 23 – 31 października 2017 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać wydłużona.

Ze względu na ograniczoną liczbę mieszkań dostępnych w tej chwili w programie wsparciem w ramach obecnej rekrutacji będą mogły być objęte tylko 3 rodziny.

O przyznaniu miejsca w programie będą decydowały ocena punktowa wniosku, oraz dostępność mieszkań odpowiadających na potrzeby rodzin (np. jeżeli największą liczbę punktów otrzymałaby duża rodzina potrzebująca minimalnie trzypokojowego mieszkania ale takie mieszkanie nie byłoby dostępne w danej chwili to rodzina ta zostałaby umieszczona na liście rezerwowej oczekując na dostępność odpowiedniego mieszkania).

Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przewiduje się trybu odwoławczego. W przypadku odrzucenia wniosku możliwe jest składanie wniosku w kolejnych rekrutacjach.

Rodziny, które zakwalifikują się do udziału w programie, ale nie wystarczy dla nich mieszkań, zostaną umieszczone na liście rezerwowej oczekujących na wsparcie mieszkaniowe. Rodzinom tym mogą być proponowane inne (niż mieszkanie) formy pomocy: język polski, pomoc psychologiczna, szukanie pracy itp. Po pozyskaniu dodatkowych mieszkań będą one proponowane osobom z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością przyznanej punktacji oraz parametrami mieszkań (dopasowanie do potrzeb).

  

DO POBRANIA:

WZÓR WNIOSKU (polski)

WZÓR WNIOSKU (arabski)

WZÓR WNIOSKU (angielski)

WZÓR WNIOSKU (rosyjski)

 

Program Witaj w domu jest finansowany dzięki wsparciu indywidualnych i instytucjonalnych darczyńców.

WESPRZYJ PROGRAM

 [:]

Ochota na pomoc/primo non nocere

Bardzo cieszy nas każdy gest samorządów świadczący o chęci pomocy uchodźcom i uchodźczyniom. Sopot deklarujący chęć przyjęcia syryjskich sierot, czy Gdańsk ze swoją kampanią „Gdańsk solidarnie dla ofiar wojny” to przykłady wspaniałej, ludzkiej postawy wobec osób potrzebujących naszej pomocy bez względu na populistyczne i ksenofobiczne postawy lansowane przez rząd i media. Poza fundraisingową częścią kampanii jest też druga, może nawet ważniejsza – informacyjna. Na specjalnej stronie możemy znaleźć informację o tym, kim są uchodźcy i uchodźczynie (np., że uciekają także z obszarów nieobjętych działaniami wojennymi – patrz: Czeczenia), oraz z jakich krajów pochodzą.

Mniej odważne samorządy, takie jak np. miasto stołeczne Warszawa, zbierają pieniądze, na osławioną już przez polityków straszących nas uchodźcami „pomoc na miejscu” – najczęściej mając na myśli tereny Syrii i kraje ościenne. To też oczywiście ważny gest, choć szczególnie w wypadku Warszawy (na terenie której, wraz z gminami ościennymi mieszka większa część uchodźców i uchodźczyń przebywających w Polsce) i jej poszczególnych dzielnic prowadzących swoje kampanie mamy wrażenie, że to działania dość asekuracyjne. Miło byłoby widzieć więcej odwagi oraz chęci wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń, którzy i które już w Polsce (a przede wszystkim Warszawie) się znaleźli i znalazły. Rozumiemy jednak polityczno-PRowe obawy i szanujemy każdy gest poparcia dla osób w potrzebie.

 

Nie rozumiemy jednak, jak można z jednej strony deklarować wzniosłe idee pomocy potrzebującym, równocześnie powielając krzywdzące stereotypy na ich temat. A tak niestety zdaje się działać dzielnica Ochota.
Drogi Panie Burmistrzu, drodzy Radni, Radne! Śpieszymy z informacją, która być może umknęła Wam przy podejmowaniu spontanicznej decyzji o akcji: w Polsce przebywają osoby, którym nasz kraj przyznał ochronę międzynarodową. Są one więc uchodźcami i uchodźczyniami. Nie imigrantami i imigrantkami. Nie byłoby ich tutaj, gdyby sytuacja w ich krajach (Syrii, Czeczenii, Ukrainie, Tadżykistanie, Iraku, Afganistanie, Somalii, Białorusi i innych) nie zmusiła ich do ucieczki. Przebywają wśród nas, w naszym mieście, w naszych dzielnicach i potrzebują naszej pomocy. 
To w naszym mieście i naszych dzielnicach są dyskryminowani i dyskryminowane, dochodzi do ataków powodowanych uprzedzeniami i ksenofobią. Uprzedzeniami, które wywoływane są często przez takie wypowiedzi jak Wasze (sugerujące, że uchodźcy w Europie to tak naprawdę nie uchodźcy).
Uchodźcy, uchodźczynie i ich dzieci w Warszawie i okolicach mieszkają często w tragicznych warunkach, bez ogrzewania, ciepłej wody, czy prądu. Chorują od wilgoci i pleśni pokrywających ściany ich mieszkań. Dzieje się tak, bo mieszkańcy naszego miasta, naszych dzielnic nie chcą wynająć im mieszkań, boją się, czują niechęć.
To właśnie Wy: Radni, Radne, Burmistrzowie, Burmistrzynie, Prezydentki i Prezydenci możecie zmienić ich sytuację. Możecie pomóc uchodźcom i uchodźczyniom walczącym o przetrwanie w Waszych miastach, Waszych dzielnicach! Dowiedzcie się o nich więcej same i sami, a także wyślijcie na odpowiednie warsztaty swoich urzędników i urzędniczki. Prowadźcie kampanie informacyjne w swoich miastach i dzielnicach, w szkołach i przestrzeni publicznej. Potępiajcie akty nienawiści i przemocy. Wspierajcie aktywnie integrację Polaków i Polek z uchodźcami i uchodźczyniami, a zobaczycie, że nie ma się czego bać! Osoby, które wybrały Wasze gminy na swoje przybrane małe ojczyzny za ciepłe przyjęcie odwdzięczą się z nawiązką. Chętnie wesprzemy merytorycznie wszelkie działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń w Polsce, będziemy służyć radą i pomocą dla każdej instytucji, która się do nas zwróci.