Załatw to: Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ

dobrowolne ubezpieczenie nfzUbezpieczenie zdrowotne to absolutna podstawa, nawet jeśli obecnie nic nam nie dolega. Obok kwestii ochrony zdrowia i komfortu psychicznego, w przypadku cudzoziemców i cudzoziemek ubezpieczenia mają  dodatkowy, formalno-urzędowy wymiar. Nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego stanowi bowiem przesłankę do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Nie muszą się tym przejmować m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, gdyż podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Podobnie jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy, a także członków rodziny osoby ubezpieczonej. Co do zasady, obowiązkowe ubezpieczenie w NFZ obejmuje również studentów i uczestników studiów doktoranckich, o ile nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Nie dotyczy to jednak studiujących cudzoziemców i cudzoziemek nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, czy też Karty Polaka – osoby te mogą natomiast ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie.

Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie w NFZ i kto może z niego skorzystać?

Jeżeli nie posiadasz żadnego tytułu do ubezpieczenia, możesz zawrzeć z NFZ umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Uzyskasz tym samym prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na zasadach identycznych, jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w NFZ. W przypadku cudzoziemców i cudzoziemek ubezpieczyć się dobrowolnie mogą:

  • osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu), zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany;
  • osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium (uwaga: osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji (IPI), podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego);
  • studenci/studentki i uczestnicy/uczestniczki studiów doktoranckich oraz absolwenci/absolwentki, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA;
  • członkowie/członkinie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze/nowicjuszki i junioryści/juniorystki zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium;
  • osoby odbywające staż adaptacyjny;
  • osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA

Zawsze można też skorzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W wielu jednak przypadkach to właśnie ubezpieczenie w NFZ okazuje się koniecznością, zwłaszcza gdy chcemy uniknąć ponoszenia wysokich kosztów za pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

Pamiętaj! W przypadku koronawirusa diagnostyka i leczenie COVID-19 są BEZPŁATNE, niezależnie od kraju Twojego pochodzenia, obywatelstwa i posiadanego ubezpieczenia/jego braku.

Wysokość składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Kwota ta obliczana jest kwartalnie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Przykładowo, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5 367,68 zł, więc składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w drugim kwartale (kwiecień-czerwiec) 2020 r. wynosi 483,09 zł za każdy miesiąc.

W przypadku studentów i studentek spoza UE wysokość miesięcznej składki wynosi 55,80 zł.

Gdzie i jak załatwić sprawę

Sprawę załatwisz w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. W Warszawie takim miejscem jest siedziba Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mieszcząca się w pobliżu Dworca Centralnego przy ulicy Chałubińskiego 8.  

Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ. Szczegółowe dane teleadresowe Mazowieckiego OW NFZ znajdziesz na stronie oddziału.

Na stronie NFZ znajdziesz również instrukcję (po polsku), opisującą krok po kroku, co należy zrobić, jak również informacje po angielsku, skierowane do studentów i studentek zagranicznych.

Załatw to z nami! 

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o dobrowolne ubezpieczenie w NFZ?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Dobrowolne ubezpieczenie NFZ”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.