Załatw to: Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę to jeden z rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy, które można uzyskać w Polsce. Wydawane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Takie zezwolenie uprawnia do pobytu w Polsce przez okres jego ważności i do pracy na rzecz podmiotu lub podmiotów, które wskazano we wniosku. Po otrzymaniu takiego zezwolenia otrzymuje się kartę pobytu z dostępem do rynku pracy. Ten dokument uprawnia do korzystania z pomocy społecznej, w tym świadczeń dziecięcych (500+, Dobry start), a także do rejestracji w Urzędzie Pracy.

Komu przysługuje?

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę może uzyskać każda osoba cudzoziemska zamieszkująca w Polsce, która chce podjąć pracę lub pracuje i osiąga dochód nie mniejszy niż minimalne wynagrodzenie krajowe (3 010 zł miesięcznie brutto). Jako dochód rozumie się sumę wynagrodzeń cudzoziemca/cudzoziemki otrzymywaną od wszystkich polskich podmiotów powierzających mu/jej pracę.

Jeżeli osoba jest zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jest studentem lub absolwentką polskich studiów), dostaje decyzje bez wskazanych warunków zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że warunki jej pracy mogą się zmieniać, a zmiana zezwolenia nie jest wtedy wymagana.

Gdzie się składa wniosek?

Wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę składa się w Urzędzie Wojewódzkim, w wydziale do spraw cudzoziemców. Zapisy na złożenie wniosku do Mazowieckiego Urzędy Wojewódskiego prowadzone są na tej stronie, także na portalu inpol, na którym można wypełnić wniosek online.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Dokumenty podstawowe:

  • wniosek (2 egzemplarze)
  • załącznik nr 1 – ten dokument wypełnia pracodawca (jeżeli pracodawców jest kilka, to dokument powinien wypełnić każdy z nich)
  • 4 fotografie (jak na dowód)
  • 2 kserokopie paszportu / innego dokumentu podróży
  • potwierdzenie opłaty skarbowej (440 zł)

Po przyjęciu wyżej wymienionych dokumentów przez Urząd i pobraniu od osoby zainteresowanej odcisków palców, osoba cudzoziemska uzyskuje prawo do pobytu w Polsce na czas do rozpatrzenia wniosku. Osoba powinna dostać stempel w paszporcie, który to potwierdza.

Ważne! Fakt złożenia wniosku o pobyt uprawnia tylko do pobytu. Ten status pobytowy nie uprawnia do świadczeń społecznych typu 500+. Jeżeli osoba ubiegająca się o pobyt czasowy wyjedzie z Polski przed otrzymaniem pozytywnej decyzji, to ponownie będzie mogła wjechać do Polski na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku, potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności:

  • informacja starosty, jeżeli jest wymagana;
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (nie trzeba mieć ubezpieczenia przed rozpoczęciem pracy);
  • rozliczenie podatkowe, np PIT;
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi środków finansowych lub źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz potwierdzających prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej.

Jeżeli nie dołączysz tych dokumentów przy złożeniu wniosku, dostaniesz wezwanie do uzupełnienia braków. Po otrzymaniu takiego pisma, dostaniesz 14 dni na doniesienie dokumentów.

Dodatkowo

W przypadku negatywnej decyzji, osoba zainteresowana może albo poprosić o zwrot opłaty skarbowej albo złożyć odwołanie od decyzji.

Jeżeli po otrzymaniu zezwolenia któraś z okoliczności wskazanych we wniosku ulegnie zmianie, można wnioskować o zmianę zezwolenia.

Decyzję i kartę pobytu można odebrać wyłącznie na terenie Polski. Decyzja jest wysyłana pocztą, ale tylko na polskie adresy.

Wniosek trzeba złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu.

Dokumenty w języku innym niż polski powinny być złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o pobyt? Zgłoś się do CPC.

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. 

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny – nie pośredniczymy w kontaktach z urzędami.