Załatw to: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to rodzaj wsparcia dla rodzin wielodzietnych w postaci systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Z karty mogą skorzystać rodziny z co najmniej trójką dzieci bez względu dochód. Dzięki KDR można m.in. zrobić tańsze zakupy spożywcze, dostać zniżki na przejazdy kolejowe czy uzyskać bezpłatny wstęp do parków narodowych. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzicom przyznawana jest na całe życie, a dzieciom – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych kartę przyznaje się na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny dla cudzoziemców

Kartę mogą otrzymać również cudzoziemcy/cudzoziemki, o ile zamieszkują w Polsce z członkami rodziny na podstawie:

zezwolenia na pobyt stały;

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną;

– zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielonego posiadaczom zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

– nadanego statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej.

Jak załatwić sprawę

Aby założyć Kartę Dużej Rodziny, należy wypełnić wniosek i złożyć go we właściwym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy (sprawdź wykaz Urzędów Dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość członków rodziny (lub ich numery PESEL) oraz uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

  • rodzic (ojciec i/lub matka) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
  • małżonek rodzica (macocha/ojczym) – akt małżeństwa
  • dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci z rodzin zastępczych lub rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  • dzieci powyżej 18 lat, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • jeżeli jesteś cudzoziemcem/cudzoziemką, to przygotuj dodatkowo swoją kartę pobytu (ewentualnie również decyzję).

Mając Profil Zaufany (o którym pisaliśmy tutaj), wniosek można złożyć także przez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia. Karta może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej, wyświetlanej na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) – warto wnioskować od razu o obie te formy. Z karty możesz korzystać w dowolnym czasie – nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich lista dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. 

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Karta Dużej Rodziny”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.