Załatw to: Rejestracja w urzędzie pracy

Utratę pracy i bezrobocie nie bez powodu uważa się za jedno z najbardziej trudnych i stresujących doświadczeń życiowych. W przypadku cudzoziemców i cudzoziemek stres jest tym większy, że oprócz utraty źródła utrzymania i innych dotkliwych konsekwencji, sytuacja taka może postawić pod znakiem zapytania ich dalszy pobyt w Polsce. Gdy więc znajdziemy się na bezrobociu, warto rozważyć rejestrację w urzędzie pracy, aby móc skorzystać z istniejących form wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Co daje rejestracja w urzędzie pracy

Rejestrując się w urzędzie jako osoba bezrobotna, zyskujemy szereg uprawnień, w tym dostęp do nieodpłatnych usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, możliwość udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłku dla bezrobotnych (po spełnieniu ustawowych warunków). Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Niemniej korzystać z pomocy urzędu pracy mogą również osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania statusu bezrobotnego, bo np. są zatrudnione, osiągają przychody z tytułu najmu lub renty, czy też utraciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wówczas można zarejestrować się w urzędzie jako osoba poszukująca pracy. Opcja ta nie uprawnia do ubezpieczenia i pobierania zasiłku, ale za to umożliwia korzystanie z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Kto może się zarejestrować 

W przypadku utraty pracy, cudzoziemki i cudzoziemcy mogą zarejestrować się jako bezrobotni, jeżeli przebywają w Polsce na podstawie:

  • statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej;
  • statusu „UKR”;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu przeprowadzenia badań naukowych;
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE;
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
  • zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego lub stempla w dokumencie podróży potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub wizy wydanej w celu wykonywania pracy pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli nieprzerwanie zatrudnieni w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki i wysokość

Rejestracja jako osoba bezrobotna nie oznacza, że automatycznie przysługują nam świadczenia. Zasiłek może zostać przyznany pod warunkiem, że urząd pracy nie ma dla nas odpowiedniej oferty pracy, stażu lub szkolenia oraz jeżeli udokumentujemy, że pracowaliśmy przez przynajmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Nie ma znaczenia rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy, tylko wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, które nie może być niższe od minimalnego (3010 zł brutto w 2022 roku). Zasiłek przyznaje się na okres od 6 do 12 miesięcy, a jego wysokość zależy od stażu pracy. Przykładowo, jeżeli nasz staż pracy wynosi od 5 do 20 lat, możemy liczyć na zasiłek podstawowy (100%), czyli 1240,80 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 974,40 zł w kolejnych miesiącach (aktualne w lipcu 2022 roku). Gdy przepracowaliśmy mniej niż 5 lat, otrzymamy zasiłek obniżony (80% zasiłku podstawowego), a jeśli ponad 20 lat – podwyższony zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego.

Gdzie i jak załatwić sprawę

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy. W Warszawie to Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B oraz Ciołka 10A. Rejestracja jest możliwa w całości lub w części przez Internet. Mając profil zaufany lub podpis elektroniczny, możemy całą procedurę przejść online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. W przypadku braku takiej możliwości, możemy zgłosić się do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego – również na stronie praca.gov.pl. W tej sytuacji rejestrację sfinalizujemy podczas wizyty w urzędzie w wyznaczonym terminie. W trakcie epidemii rejestracja osobista możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub rezerwacji internetowej.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w procedurze rejestracji w urzędzie pracy lub w kontaktach z urzędem?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Urząd Pracy”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.