Załatw to: Świadczenie „Dobry start” 300+

Program „Dobry Start” przewiduje coroczne wsparcie w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Świadczenie przysługuje bez względu na posiadany dochód i ma wspomagać rodziny z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z zakupem wyprawki do szkoły. Skorzystać z tej formy wsparcia można do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, a w przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 lat. Od 2019 r. świadczenie dobry start przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje natomiast dzieci uczęszczających do przedszkola czy tzw. „zerówki”, jak również studentów.

Kto może skorzystać?

Świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom:

  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, lub

– dokumentu pobytowego z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie mogą również uzyskać cudzoziemcy przebywające w Polsce na podstawie statusu UKR.

Gdzie i jak załatwić sprawę

O świadczenie dobry start wnioskować może matka, ojciec lub opiekun dziecka, a w przypadku dzieci w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wymienione powyżej statusy pobytowe dotyczą rodzica/opiekuna (może to być dowolny z dwóch rodziców), a dziecko koniecznie musi przybywać w Polsce.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można je składać za pośrednictwem portalu Emp@tia, ZUS PUE lub przez bankowość elektroniczną. Niezbędzy jest profil zaufany, adres email i konto bankowe. Wnioski można składać od 1 lipca.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Jeżeli złożymy wniosek w lipcu lub sierpniu, to świadczenie otrzymamy najpóźniej do końca września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie dobry start?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Dobry Start”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.