Załatw to: Świadczenie wychowawcze 500+

„Rodzina 500 plus” to realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. państwowy program, mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi poprzez regularne, comiesięczne świadczenia wychowawcze w wysokości – jak wskazuje nazwa – 500 złotych. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” przysługuje na każde przebywające w Polsce dziecko do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Ważny jest jednak status pobytowy rodzica (o tym piszemy niżej).

Kto może skorzystać?

Skorzystać z tej formy wsparcia mogą zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, spełniający określone ustawowo warunki. W przypadku cudzoziemców obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, podobnie jak wobec obywateli polskich przebywających w tych krajach, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pozostałych cudzoziemców świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, które zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy w Polsce.

Wśród takich tytułów pobytowych ustawodawca wymienia m. in. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Przepisy precyzują jednak, że nie obejmuje to obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego UE na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Oznacza to, że wiza pracownicza czy humanitarna nie uprawnia cudzoziemca do otrzymywania świadczenia 500+.

Świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje także cudzoziemcom ze statusem UKR, cudzoziemcom będącym naukowcami, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca. Przy czym w tym przypadku ustawodawca dopuszcza także możliwość otrzymywania świadczenia przez osoby, które przebywają w Polsce na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Wyjątkiem są cudzoziemcy, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy – chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wystarczy żeby jeden z rodziców/opiekunów miał któryś z wymienionych wyżej statusów pobytowych. Wówczas o 500+ ubiega się ten z rodziców, który ma do niego prawo.

Jak, gdzie i kiedy załatwić sprawę

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, należy złożyć wniosek, dołączając do niego kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu zgody na pobyt w Polsce oraz inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w zależności od indywidualnej sytuacji (np., stosowne orzeczenie sądu w przypadku sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem). Wnioski można składać wyłącznieonline przez portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) lub bankowość elektronicznej. Oznacza to, że do złożenia wniosku o 500+ potrzebne są adres email i profil zaufany.

Wniosek o 500+ trzeba składać co roku!

Jeden okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja każdego danego roku. Rodzice lub opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, mogą złożyć wniosek w każdej chwili. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (do 31 maja danego roku).

Wniosek na kolejny okres świadczeniowy można składać od 1 lutego danego okresu. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed zakończenim danego okresu (przed 31 maja), świadczenie zostanie przyznane na cały następny okres. Jeżeli wniosek zostanie złożony po zakończeniu bieżącego okresu, świadczenie będzie przyznane od miesiąca w którym wniosek złożono.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Świadczenie wychowawcze 500+”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.