Załatw to: Świadczenie wychowawcze 500+

„Rodzina 500 plus” to realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. państwowy program, mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi poprzez regularne, comiesięczne świadczenia wychowawcze w wysokości – jak wskazuje nazwa – 500 złotych. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Kto może skorzystać?

Skorzystać z tej formy wsparcia mogą zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, spełniający określone ustawowo warunki. W przypadku cudzoziemców obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, podobnie jak wobec obywateli polskich przebywających w tych krajach, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pozostałych cudzoziemców świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, które zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy w Polsce.

Wśród takich tytułów pobytowych ustawodawca wymienia m. in. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Przepisy precyzują jednak, że nie obejmuje to obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego UE na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Oznacza to, że wiza pracownicza nie uprawnia cudzoziemca do otrzymywania świadczenia 500+.

Świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje także cudzoziemcom będącym naukowcami, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca. Przy czym w tym przypadku ustawodawca dopuszcza także możliwość otrzymywania świadczenia przez osoby, które przebywają w Polsce na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Wyjątkiem są cudzoziemcy, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy – chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak, gdzie i kiedy załatwić sprawę

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, należy złożyć wniosek, dołączając do niego kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu zgody na pobyt w Polsce oraz inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w zależności od indywidualnej sytuacji (np., stosowne orzeczenie sądu w przypadku sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem). Wnioski można składać online przez portal [email protected], Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) lub bankowość elektronicznej, jak również drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. W Warszawie wnioski o świadczenie 500+ są przyjmowane i realizowane przez Urzędy Dzielnic (sprawdź wykaz punktów przyjmowania wniosków).  

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021 został wydłużony do 31 maja 2021 r. Rodzice lub opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, mogą złożyć wniosek w każdej chwili, jeżeli są do niego uprawnieni. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.). Kolejny okres świadczeniowy  rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 31 maja następnego roku. Wnioski o świadczenie na ten okres będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli świadczenie zostało przyznane na obecny okres, to nie przedłuży się ono automatycznie – aby dalej go pobierać, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres świadczeniowy.   

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Świadczenie wychowawcze 500+”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.