Załatw to: Warszawski Bon Żłobkowy

Jeżeli mieszkasz w Warszawie i zrezygnujesz z miejsca lub z oczekiwania na miejsce w publicznym żłobku, możesz ubiegać się o warszawski bon żłobkowy w wysokości 400 zł. Bon będzie przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym. Kwota ta pokryje część opłaty za przebywanie dziecka w placówce niepublicznej.

Bon otrzymasz, jeśli:

  • pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie;
  • nie jesteś na urlopie wychowawczym;
  • Twoje dochody nie przekraczają 3844 zł netto na osobę w rodzinie;
  • Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku i zgodzisz się na skreślenie z listy na czas otrzymywania świadczenia lub Twoje dziecko chodzi do miejskiej placówki i wypowiesz umowę o świadczenie usług.

Co trzeba zrobić?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy wypełnić wniosek on-line za pomocą kreatora wniosku dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy, a następnie go wydrukować i podpisać.

Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty. Są to przede wszystkim:

  1. kopia umowy zawartej z placówką niepubliczną;
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego;
  3. zaświadczenie z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem, o wysokości dofinansowania jej działalności.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem/cudzoziemką, to do wniosku będziesz musiał/a dołączyć:

  • kopię karty pobytu – w przypadku, gdy masz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (dotyczy sytuacji, kiedy posiadasz jednocześnie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, a w Polsce uzyskałeś/aś zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • kopię karty pobytu i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku, gdy posiadasz kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wniosek i załączniki do wniosku należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy (Wydziały Obsługi Mieszkańców – Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy). Pamiętaj o zabraniu ze sobą oryginałów dokumentów, aby urzędnik mógł poświadczyć zgodność składanych przez Ciebie kopii z oryginałem. Wniosek można też złożyć drogą elektroniczną za pomocą ePUAP. W zależności od sytuacji mogą być wymagane również dodatkowe dokumenty.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia jest bezpłatne. Na odpowiedź urzędnicy mają miesiąc, od momentu skompletowania wszystkich dokumentów. Termin ten może być dłuższy, jeżeli będzie konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. 

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku o warszawski bon żłobkowy?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Warszawski Bon Żłobkowy”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.