Krąg wsparcia i krąg pieśni dla kobiet – grupa rosyjskojęzyczna | Группа поддержки и песенный кружок для женщин – русскоязычная группа

Zapraszamy na cykl spotkań grupy wsparcia z elementami śpiewu dla kobiet.

Podczas 12 spotkań będziemy tworzyć razem atmosferę wspólnoty, do której każda kobieta może wnieść swój głos i otrzymać wsparcie od innych. Będzie to przestrzeń do dzielenia się tym, co dla nas ważne, może też trudne. Wierzymy w to, że mądrość grupy i atmosfera wsparcia pomagają pokonać trudne chwile.

Będziemy również wspólnie śpiewać. Chcemy Was zaprosić do śpiewu pieśni słowiańskich, czasem wielogłosowych, ale jesteśmy również otwarte na wymianę pieśni i poznawanie pieśni z innych krajów.

Wspólny kobiecy śpiew ma ogromną moc. Kobiety zawsze zbierały się i śpiewały razem, wspierając się bez słów, dodając sobie otuchy, przekazując mądrość. Pieśni towarzyszyły kobietom w pracy, w domowych obowiązkach, podczas ważnych wydarzeń i świętowania.

Zapraszamy Was do poczucia kobiecej wspólnoty i wsparcia właśnie poprzez wspólne śpiewanie. Do udziału w grupie nie są potrzebne żadne umiejętności wokalne. Pieśni, które będziemy śpiewać, są dla wszystkich, również dla tych z Was, które dotychczas nie śpiewały w grupie.

Co zyskasz?

– spędzisz czas z innymi kobietami w przyjaznej atmosferze;
– będziesz miała przestrzeń do dzielenia się tym, co dla Ciebie teraz ważne i swoim doświadczeniem,
– otrzymasz wsparcie i radę (jeśli jej potrzebujesz);
– poznasz inne kobiety cudzoziemki mieszkające w Polsce;
– odpoczniesz, oderwiesz się od codziennych obowiązków;
– poczujesz moc wspólnoty i siłę kobiecego śpiewu;
– nauczysz się prostych słowiańskich pieśni, które będziesz mogła śpiewać na co dzień.

Termin
Poniedziałki, 18.00-21.00 12 spotkań w okresie czerwiec – wrzesień.
Spotkania w czerwcu: 20/27 czerwca. Terminy na kolejne miesiące będą podane na bieżąco.

Miejsce
ul. Jazdów 10/5
https://www.facebook.com/jazdow

Dla kogo jest grupa

– dla wszystkich kobiet które chcą spróbować wspólnego śpiewu
– dla kobiet które potrzebują wsparcia i poczucia wspólnoty z innymi kobietami
– w szczególności dla kobiet rosyjskojęzycznych

Zapisy:
Przed przyjściem na zajęcia konieczne jest wypełnienie formularza
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/W5D3nVpgwCi3sGS67

Prowadzące:

Monika Szeliga
Psychoterapeutka gestalt, współpracująca od kilku lat z Fundacją Ocalenie, gdzie prowadzi psychoterapię osób w kryzysie oraz z doświadczeniem traumy. Trenerka rozwoju osobistego, od wielu lat tworzy grupy wsparcia dla kobiet i treningi radzenia sobie ze stresem, współtworzy projekt „Śpiewanie terapeutyczne”. Tworzy treningi relaksacyjne, kobiece kręgi i śpiewa z kobietami od wielu lat. Wierzy w uzdrawiającą moc śpiewu i kobiecej wspólnoty. Jest instruktorką medytacji aktywnych.

Nasta Niakrasava – etnomuzykolożka, śpiewaczka, pedagożka. Pochodzi z Polesia białoruskiego, mieszka w Warszawie. Ukończyła dyrygenturę chóralną i historię sztuki w Mińsku oraz Muzykologię w Warszawie. Łączy działalność naukowo-badawczą z działalnością artystyczną. Jej repertuar – to z jednej strony dawne pieśni ludowe pieczołowicie przygotowane tak, jak śpiewały wiejskie mistrzynie i mistrzowie, z drugiej strony – to współczesne interpretacje ludowego repertuaru z wykorzystaniem różnych stylistyk muzyki popularnej. Znana z wykonań muzyki tradycyjnej a capella oraz udziału w takich zespołach jak Kviecień, FolkRoll, R.U.T.A., Jacek Kleyff. W 2019 roku przygotowała także solowy program „Moc głosu. Głos kobiety”.

Cykl 12 spotkań rosyjskojęzycznej grupy wsparcia dla kobiet organizowany jest przez Fundację Ocalenie w ramach projektu Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV, współfinansowanego przez Miasto st. Warszawa.

Приглашаем на серию встреч группы поддержки для женщин, программа которых основывается на совместном пении.

В ходе 12 встреч мы создадим атмосферу сообщества, в котором каждая женщина сможет высказаться и получить поддержку от других. Это будет место, где можно будет поделиться тем, что важно для нас, возможно, также сложно. Мы верим, что мудрость группы и атмосфера взаимопомощи помогают преодолеть трудные времена.

Также мы будем вместе петь. Мы хотим пригласить вас петь славянские песни, возможно полифонические, мы также открыты для обмена песнями и изучения песен других стран.

Совместное женское пение имеет огромную силу. Женщины всегда собирались и пели вместе, поддерживая и подбадривая друг друга, делясь мудростью. Песни сопровождали женщин на работе, дома, во время важных событий и торжеств.

 

Приглашаем вас почувствовать себя частью женского сообщества, ощутить поддержку при помощи совместного пения. Для участия в группе не требуется никаких вокальных навыков. Песни, которые мы будем петь, предназначены для всех, в том числе и для тех из вас, кто еще не пел в группе.

 

Что вы получите?

– вы проведете время с другими женщинами в дружеской атмосфере;

– у вас будет место, чтобы поделиться тем, что важно для вас сейчас и вашим опытом,

– вы получите поддержку и совет (если вам это нужно);

– вы познакомитесь с другими иностранками, живущими в Польше;

– вы отдохнете, отвлечетесь от повседневных обязанностей;

– вы почувствуете силу сообщества и силу женского пения;

– вы выучите простые славянские песни, которые сможете петь каждый день.

 

Когда

По понедельникам, с 18:00 до 21:00, 12 встреч в период с июня по сентябрь.

Встречи в июне: 20, 27 июня.

Время встреч в следующих месяцах будет подано своевременно.

 

Место

ул. Яздов 10/5

https://www.facebook.com/jazdów

 

Для кого группа?

– для всех женщин, которые хотят попробовать петь вместе

– для женщин, ищущих поддержки и чувства общности с другими женщинами

– прежде всего для русскоязычных женщин

 

Важно:

Перед началом занятий необходимо заполнить анкету.

Форма анкеты: https://forms.gle/W5D3nVpgwCi3sGS67

 

Ведущий:

Моника Шелига

Гештальт-психотерапевт, несколько лет сотрудничающая с фондом Oцаление, где проводит психотерапию для людей в кризисе и с травматическим опытом. Тренер личностного развития, много лет создает группы поддержки женщин и ведет тренинги по борьбе со стрессом, является соавтором проекта «Терапевтическое Пение», создает релаксационные тренинги женских групп и поет с женщинами на протяжении многих лет. Верит в исцеляющую силу пения и женского сообщества. Является инструктором по активной медитации.

Наста Някрасава – этномузыколог, вокалистка, педагог. Родом из беларусского Полесья, живет в Варшаве. Окончила хоровое дирижирование и историю искусств в Минске и музыковедение в Варшаве. Сочетает научную и исследовательскую деятельность с творчеством. Её репертуар – это, с одной стороны, старинные народные песни, тщательно подготовленные в исполненительской манере деревенских мастериц, а с другой – современные интерпретации народного репертуара с использованием различных стилей популярной музыки. Целительную силу пения она использует во время групповых занятий пения а капелла.
Cерия из 12 встреч русскоязычной группы поддержки женщин, организованных Фондом «Оцаление» в рамках проекта «Центр помощи иностранцам IV», софинансируемого городом Варшавой.