Krąg wsparcia i krąg pieśni dla kobiet – grupa rosyjskojęzyczna | Группа поддержки и песенный кружок для женщин – русскоязычная группа

PL/RU
Drogie Kobiety!
Nowy rozdział w Kręgu wsparcia i pieśni dla Kobiet*
10 tygodni spotkań w kobiecym kręgu i praktyka medytacji aktywnych.
🌱wsparcie układu nerwowego
🌱odciążenie głowy od nadmiaru myśli
🌱uwolnienie napięć z ciała
🌱praca z ciałem na podstawie A. Lowena
🌱głos, śpiew, ruch
🌱możliwość poznania różnych technik medytacji aktywnych
🌱czuła obecność i wsparcie innych kobiet
Poniedziałki, 18.00 – 20.30
Start 7 listopada!
TR, Marszałkowska 8
link do zapisów:
Mówimy po polsku i rosyjsku, rozumiemy również język ukraiński i białoruski.
Szczególnie zapraszamy kobiety z doświadczeniem migracji, uchodźctwa, ale nasz krąg jest otwarty dla wszystkich kobiet z Polski i ma charakter integracyjny.
Udział w Kręgu jest bezpłatny.
Dziękujemy TR Warszawa za udostepnienie nam sali prób do spotkań naszego kręgu!
Prowadzenie: Monika Szeliga
Psychoterapeutka gestalt, współpracująca od kilku lat z Fundacją Ocalenie, gdzie prowadzi psychoterapię osób w kryzysie oraz z doświadczeniem traumy. Trenerka rozwoju osobistego, od wielu lat tworzy grupy wsparcia dla kobiet i treningi radzenia sobie ze stresem, współtworzy projekt „Śpiewanie terapeutyczne”. Tworzy treningi relaksacyjne, kobiece kręgi i śpiewa z kobietami od wielu lat. Wierzy w uzdrawiającą moc śpiewu i kobiecej wspólnoty. Jest instruktorką medytacji aktywnych.

Cykl spotkań rosyjskojęzycznej grupy wsparcia dla kobiet organizowany jest przez Fundację Ocalenie w ramach projektu Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV, współfinansowanego przez Miasto st. Warszawa.

Дорогие Женщины!
Новoe в Круге поддержки и песен для женщин *
10 недель встреч в женском кругу и практики активной медитации.
🌱 поддержка нервной системы
🌱 избавление головы от лишних мыслей
🌱 cнятe напряжение с тела
🌱 pабота с телом по А. Лоуэну
🌱 голос, пение, движение
🌱 возможность обучиться различным техникам активной медитации
🌱присутствие и поддержкa других женщин
Понедельник, 18.00 – 20.30
Старт 7 ноября!
ТР, Маршалковская 8
ссылка на подписки:
Мы говорим на польском и русском языках, также понимаем украинский и белорусский языки.
Мы специально приглашаем женщин с опытом миграции, но наш круг открыт для всех женщин из Польши и является интегративным.
Участие в Круге бесплатное.

Благодарим TR Warszawa за предоставление репетиционного зала для встреч нашего круга!

Моника Шелига

Гештальт-психотерапевт, несколько лет сотрудничающая с фондом Oцаление, где проводит психотерапию для людей в кризисе и с травматическим опытом. Тренер личностного развития, много лет создает группы поддержки женщин и ведет тренинги по борьбе со стрессом, является соавтором проекта «Терапевтическое Пение», создает релаксационные тренинги женских групп и поет с женщинами на протяжении многих лет. Верит в исцеляющую силу пения и женского сообщества. Является инструктором по активной медитации.

Cерия из встреч русскоязычной группы поддержки женщин, организованных Фондом «Оцаление» в рамках проекта «Центр помощи иностранцам IV», софинансируемого городом Варшавой.