Polityka ochrony dziecka

Oświadczenie dotyczące Polityki Ochrony Dziecka

Fundacja Ocalenie uważa, że każde dziecko, z którym mamy kontakt, niezależnie od uwarunkowań, w tym wieku, tożsamości płciowej, statusu ekonomiczno-społecznego, sprawności, orientacji seksualnej lub pochodzenia etnicznego, ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami krzywdy, nadużycia, zaniedbania i wykorzystywania. Dlatego też Fundacja nie będzie tolerować nadużyć i wyzysku wobec dzieci zarówno ze strony zatrudnionego personelu, jak i innych osób zaangażowanych w realizację jej działań.

Fundacja Ocalenie zobowiązuje się do zajęcia się ochroną dzieci w trakcie swojej pracy, poprzez trzy filary: zapobieganie, zgłaszanie i reagowanie. Wszyscy pracownicy/ pracowniczki i współpracownicy/współpracowniczki Fundacji zobligowani/-ne są do zapoznania się z tą polityką i jej akceptację poprzez podpisanie deklaracji. Dotyczy to także podwykonawców zakontraktowanych przez Fundację do przeprowadzenia w jej imieniu jakichkolwiek działań. Jeżeli któryś z nich naruszy jej wytyczne, Fundacja zareaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji, w tym ma prawo podjąć czynności dyscyplinarne. 

Z polityką zapoznawane są także wszystkie dzieci biorące udział w programach Fundacji i ich rodzice.

 

 

Cel Polityki Ochrony Dziecka

 Polityka ta ma na celu ochronę dzieci uczestniczących w działaniach Fundacji przed wszelką krzywdą, której mogłyby doznać w trakcie współpracy z Fundacją. W tym krzywdę wynikającą z:

– postępowania osób zaangażowanych w działania prowadzone w Fundacji;

– przygotowania i implementacji działań prowadzonych przez Fundację.

Polityka określa zobowiązania podjęte przez Fundację oraz informuje jej pracowników i współpracowników o ich obowiązkach związanych z ochroną dzieci.

 

 

Krzywdzenie dzieci – definicja

Zgodnie z definicją D.G. Gill’a krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Rozróżnia się 5 rodzaje przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna – wszelkie celowe używanie siły fizycznej wobec dziecka, które powoduje lub może powodować urazy fizyczne, zagrażać zdrowiu, rozwojowi lub godności dziecka.

 

Przemoc emocjonalna – to długotrwała, nie przejawiająca się w bezpośrednim kontakcie cielesnym, szkodliwa interakcja z dzieckiem mogąca w sposób negatywny wpływać na jego rozwój. Może mieć zarówno charakter działania, jak i zaniechania. Zaliczamy do niej takie formy zachowania jak agresja słowna, krzyk, odrzucenie, izolowanie dziecka, groźby, nieodpowiednie rozwojowo interakcje z dzieckiem, itp.

Wykorzystanie seksualne – każde zachowanie, które prowadzi do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie podniecenia seksualnego osoby dorosłej. Do wykorzystania seksualnego zalicza się zarówno zachowania z kontaktem fizycznym, jak i jego pozbawione, takie jak: ekshibicjonizm, pornografia, obsceniczne telefony, czy werbalne molestowanie.

Zaniedbanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.

Eksploatacja komercyjna – wykorzystywanie nieletnie dziecka w pracy lub innych czynnościach na korzyść innych oraz ze szkodą dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, jego edukacji, rozwoju moralnego lub społeczno-emocjonalnego. 

 

Podstawowe pojęcia do których odnosi się polityka

 Dziecko – każda osoba do ukończenia 18. roku życia

Fundacja – Fundacja Ocalenie

Klient Fundacji – każda osoba, bez względu na wiek, korzystająca z pomocy bezpośredniej Fundacji Ocalenie bądź biorąca udział w którymkolwiek z programów przez nią prowadzonych

Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Praw Dziecka  – osoba wyznaczona przez Zarząd  Fundacji do monitorowania i w razie potrzeby (po wcześniejszej akceptacji Zarządu) uaktualniania procedur i przepisów w niej zawartych. Stanowiąca  pierwszy kontakt dla osób podejrzewających krzywdzenie dziecka, uruchamiająca w porozumieniu z Zarządem poszczególne procedury.

Opiekun dziecka – rodzic bądź prawny opiekun lub opiekunka dziecka

Pracownik Fundacji każda osoba zatrudniona przez Fundację Ocalenie na podstawie umowy o pracę bądź wykonująca dla niej zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innych umów o współpracy.

Współpracownik Fundacji – każda osoba zaangażowana w pracę Fundacji: wolontariusze/-szki; stażyści/ -tki; praktykanci/ -tki; konsultanci/-tki; trenerzy/ki osoby odwiedzające fundację w ramach programów wymiany czy współpracy.

Zarząd Fundacji – zespól osób wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, uprawnionych do kierowania Fundacją.

 

 

Sposoby zapobiegania

Fundacja podejmuje szereg działań by upewnić się, że jej pracownicy/-czki oraz współpracownicy/-czki nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa dla dzieci.

Wszystkie osoby pracujące bądź współpracujące z Fundacją w procesie rekrutacji sprawdzane są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wymagane jest także od zrekrutowanych osób przedłożenie zaświadczenia o niekaralności bądź toczących się wobec nich postępowaniach karnych i dyscyplinarnych jeszcze przed podpisaniem umowy.

Osoba pracująca bądź współpracująca z Fundacją nie może być w związku małżeńskim z dzieckiem lub zezwalać na zawarcie małżeństwa przez swoje dzieci. Niedopuszczalne jest również zatrudnianie dzieci przez pracowników/współpracowników Fundacji do prac dla nich nieodpowiednich ze względu na wiek oraz w sytuacji, gdy mogłoby to zakłócać ich edukację.

Zarówno wszystkie osoby pracujące bądź współpracujące z Fundacją, jak i dzieci biorące udział w programach Fundacji, są przeszkolone w zakresie obowiązującej w Fundacji Polityki Ochrony Dziecka i wiedzą w jaki sposób zgłaszać jakiekolwiek zaobserwowane podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dziecka we współpracy z Zarządem raz na dwa lata, a w razie konieczności częściej, dokonuje rewizji obowiązującej w Fundacji Polityki Ochrony Dziecka i aktualizuje ją w celu zapewnienia jej jak najwyższej skuteczności. O wszelkich zmianach w Polityce informowani są każdorazowo wszyscy pracownicy i współpracownicy.

 

Zasady bezpiecznej relacji dziecko (klient Fundacji) – dorosły (pracownik bądź współpracownik Fundacji)

 Wszelki kontakt pracowników bądź współpracowników Fundacji z dzieckiem, będącym klientem Fundacji zachodzi w pełnym poszanowaniu godności dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego prawa do ochrony przed krzywdzeniem.

Pracownik bądź współpracownik Fundacji nigdy nie powinien pozostawać z dzieckiem sam na sam bez obecności osoby postronnej. W wypadku spotkań poza Fundacją, powinny one odbywać się w miejscu publicznym, za zgodą opiekuna, bądź w domu u dziecka, gdzie obecny powinien być opiekun bądź osoba z rodziny przez niego wyznaczona. W wypadku spotkań jeden na jeden w Fundacji drzwi do sali, w której odbywa się spotkanie zawsze powinny pozostawać otwarte lub półotwarte. Zasada ta nie dotyczy spotkań z psychologiem bądź psychoterapeutą. W szczególnych wypadkach dopuszcza się odstępstwa za zgodą osoby przełożonej, po konsultacji z osobą odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dziecka.

Pracownik bądź współpracownik Fundacji nie może gościć dziecka w swoim domu w ramach żadnego programu Fundacji. Nie może też podawać dzieciom swojego adresu zamieszkania. Dopuszczalny jest bezpośredni kontakt telefoniczny z dziećmi, za zgodą osoby przełożonej. 

W trakcie wspólnych wyjazdów i wycieczek, żaden pracownik bądź współpracownik Fundacji nie może spać w pokoju razem z dziećmi. Jeżeli jest to konieczne odbywa się to tylko za zgodą osoby przełożonej oraz przy obecności dodatkowej osoby dorosłej, która ma dostęp do pomieszczenia.

Osoba planująca wyjazd każdorazowo powinna brać pod uwagę kulturę i zwyczaje dziecka, w tym jego restrykcje żywnościowe zapewniając mu swobodny udział we wszystkich aktywnościach z poszanowaniem jego odrębności kulturowej. 

Ponadto niedopuszczalne jest:

– nawiązywanie relacji z dziećmi o charakterze seksualnym czy też zachowywanie się wobec nich w sposób prowokacyjny;

– stosowanie kar fizycznych wobec dzieci;

– podawanie/kupowanie dzieciom alkoholu, napojów energetycznych, papierosów bądź jakichkolwiek substancji psychoaktywnych;

–  niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający jego wolność czy godność, wychodzący poza kontakt naturalnie wynikający z zabawy, czy potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dziecku;

– wszelkie zachowania, które poniżają, zawstydzają bądź upokarzają dzieci;

– utrzymywanie prywatnych kontaktów i relacji z dzieckiem poza działaniami Fundacji, w tym pozostawanie z nim w kontakcie poprzez media społecznościowe.

 

Zasady bezpiecznego dostępu do internetu w ramach działań Fundacji

Wszystkie komputery i laptopy, do których mają dostęp dzieci w ramach projektów fundacji, zarówno w czasie pracy indywidualnej, jak i w pracy grupowej, a także sieci publiczne w biurach fundacji, posiadają blokady uniemożliwiające dzieciom dostęp do treści szkodliwych. 

Korzystanie przez dzieci ze sprzętu należącego do Fundacji odbywa się pod opieką pracownika bądź współpracownika fundacji.

 

Projektowanie działań Fundacji

Fundacja dokłada wszelkich starań, aby wszystkie prowadzone przez nią działania były planowane oraz implementowane w poszanowaniu godności dzieci oraz z zapewnieniem im bezpieczeństwa, dlatego też Fundacja zobowiązuje się:

  • do przeprowadzania badania potrzeb oraz planowania projektów z uwzględnieniem zapisów Polityki Ochrony Dzieci i koniecznością ich przestrzegania przez wszystkie osoby zaangażowane;
  • do identyfikacji ryzyka związanego z zagrożeniem krzywdzenia dzieci na etapie planowania projektu oraz włączaniem w projekt strategii ich eliminowania;
  • do monitorowania projektu pod kątem przestrzegania zapisów Polityki Ochrony Dzieci i reagowania na jakiekolwiek nadużycia czy zagrożenia;
  • do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich działań w których uczestniczą dzieci w ramach projektów Fundacji;
  • do zapewnienia dzieciom opieki przeszkolonej osoby dorosłej przez cały czas trwania działań objętych projektami Fundacji.

 

Procedury zgłaszania podejrzeń 

W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, każdy pracownik bądź współpracownik Fundacji zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania osoby przełożonej, Zarządu bądź osoby odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dziecka o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia można dokonać osobiście, bądź pisemnie wysyłając e-mail na adres:  [email protected]

E-mail sprawdzany jest przez osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Praw Dziecka w sposób regularny. Każde zgłoszenie, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, traktowane jest z powagą i dokładnie sprawdzane. W zależności od zaistniałej sytuacji osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dziecka w porozumieniu z Zarządem i osobą odpowiedzialną za dany program, w którym uczestniczy dziecko uruchamia odpowiednie procedury. Pracownicy i współpracownicy Fundacji biorący udział w interwencjach mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji związanych z klientem Fundacji.

Każde podjęcie interwencji rozpoczyna się od poinformowania opiekuna dziecka o podejrzeniu jego krzywdzenia, o ile nie zagraża to dobru dziecka.

 

  

Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). Szczegółowe informacje na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych są podawane oddzielnie, w kontekście każdego z odrębnych działań Fundacji Ocalenie. Każdy pracownik i współpracownik Fundacji ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 

Fundacja, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, poprzez nieupublicznianie jego wizerunku bez pisemnej zgody opiekuna dziecka i werbalnej zgody samego dziecka. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

Wszelkie zdjęcia robione przez pracowników bądź współpracowników Fundacji nie powinny zawierać wizerunku dzieci w pozach prowokacyjnych, czy w niepełnym ubraniu, zawsze pokazując dziecko jako podmiot nigdy jako ofiarę, zachowując jego prawo do poszanowania godności. Pracownik bądź współpracownik Fundacji powinien upewnić się, że żaden wizerunek lub zarejestrowana historia dziecka nie czyni go podatnym na jakiekolwiek formy nadużycia czy przemocy.

 

Pracownikowi/współpracownikowi Fundacji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) w przestrzeniach posiadanych bądź wynajmowanych przez Fundację bez zgody Zarządu oraz pisemnej zgody opiekuna dziecka.

Fundacja zapewnia przeszkolenie pracowników i współpracowników w zakresie zasad ochrony wizerunku dzieci.