Statut Fundacji Ocalenie

Cele statutowe Fundacji Ocalenie

Cele statutowe Fundacji Ocalenie to: 

 1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,
 2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom
  i dyskryminacji,
 3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego,
 4. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów,
 5. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową
  i humanitarną poza granicami Polski.

Fundacja Ocalenie swoje działania kieruje do:

 1. wszystkich ludzi zagrożonych marginalizacją społeczną w tym w szczególności do:
  • uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób starających się o ochronę międzynarodową w tym osób przesiedlanych lub relokowanych do Polski,
  • imigrantów,
  • Polaków powracających z emigracji,
  • ofiar kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen w tym ofiar traumy i tortur,
  • grup szczególnie narażonych na dyskryminację w tym dzieci, kobiet, seniorów, osób
   z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób w trudnej sytuacji ekonomicznej lub
   w kryzysie,
 2. społeczności lokalnych i lokalnych liderów,
 3. instytucji, organizacji i przedsiębiorstw publicznych, pozarządowych i prywatnych oraz do grup nieformalnych,
 4. ogółu społeczeństwa.

 

Statut Fundacji Ocalenie

Pełna treść statutu dostępna jest tutaj.