Moja Szansa w Polsce

Nazwa projektu: „Moja Szansa w Polsce”

Grant realizowany jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

Główne działania i produkty

Testowaniem modelu wsparcia objętych zostanie łącznie 80 cudzoziemek i cudzoziemców z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce. Będą to osoby w wieku powyżej 25 lat z Warszawy i okolic, posiadające umiejętności podstawowe w obszarach rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

W ramach modelu oferowane będzie wsparcie w trzech płaszczyznach: edukacyjnej, doradczej i psychologicznej. Wsparcie edukacyjne, z którego skorzystają wszystkie osoby uczestniczące, będzie miało formę szkoleń teoretycznych i praktycznych. Ich celem będzie podniesienie poziomu umiejętności osób uczestniczących. Wzmocnieniu tego procesu posłuży pomoc doradcza i psychologiczna. Każda osoba uczestnicząca zostanie objęta wsparciem opiekuna lub opiekunki, których zadaniem będzie praca nad motywacją osoby uczestniczącej. Ich relacja czerpać będzie z praktyki mentoringu i obejmie coaching, pomoc w rozwoju i doradztwo. Ze wsparcia psychologicznego skorzystają te osoby uczestniczące, które wyrażą taką chęć. Ze względu na trudne doświadczenia w kraju pochodzenia, stres adaptacyjny lub inne czynniki, niektóre osoby mogą mieć trudności w nauce, a wsparcie psychologiczne ma przyczynić się do ich złagodzenia. Będzie ono oferowane w dwóch formach – indywidualnych spotkań z psychologiem oraz grup wsparcia.

W ramach projektu wypracowane zostaną narzędzia operacyjne wspomagające trenerów w realizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych: scenariusze szkoleń oraz pakiety dla prowadzących. Ponadto, opracowane zostaną pakiety szkoleniowe dla osób uczestniczących w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej. Model zostanie szczegółowo opisany, a po jego przetestowaniu opracowane zostaną rekomendacje. Korzyścią długoterminową testowania modelu będzie podniesienie umiejętności osób uczestniczących, co przełoży się na wsparcie lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego Warszawy i okolic. Testowanie pozwoli także ocenić skuteczność triangulacji wsparcia oraz stosowanych metod i technik, a wyniki tej oceny będą mogły zostać uwzględnione w ewentualnych przyszłych programach realizowanych przez instytucje rządowe i partnerów społecznych.

  • Lider projektu: CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
  • Partnerzy: Fundacja Ocalenie, Fundacja dla Somalii
  • Wartość projektu: 1 200 624,60 złotych
  • Wkład Funduszy Europejskich: 1 132 068,94 złotych

Rekrutacja uczestniczek i uczestników

Regulamin

Regulamin walidacji efektów uczenia się

Proces walidacji efektów uczenia się w projekcie „Moja Szansa w Polsce” realizowany jest od stycznia 2021r. do końca lutego 2022r.

Kontakt w sprawie projektu

[email protected]