Komunikat prasowy: Fundacja Ocalenie apeluje do nowych ministrów o wyeliminowanie pushbacków z polskiego prawa

Komunikat prasowy, 14 grudnia 2023r .


FUNDACJA OCALENIE APELUJE DO NOWYCH MINISTRÓW O WYELIMINOWANIE PUSHBACKÓW Z POLSKIEGO PRAWA.

W związku z wczorajszym zaprzysiężeniem nowej Rady Ministrów, Fundacja Ocalenie zaapelowała do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o jak najszybszą poprawę sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim, wyeliminowanie z polskiego porządku prawnego przepisów naruszających zasadę non-refoulement oraz zaprzestanie pushbacków (wywózek) osób migranckich przekraczających granicę. 

Osoby przekraczające granicę Polski w nieuregulowany sposób są pozbawiane możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, a polskie służby stosują wobec nich tzw. pushbacki – zmuszają je do powrotu na stronę białoruską. W wielu przypadkach temu procederowi towarzyszy przemoc i agresja. 

W wyniku takiej polityki, od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło co najmniej 57 osób. 

“Wobec antyuchodźczego i niehumanitarnego nastawienia poprzednich władz, organizacjom takim jak Fundacja Ocalenie do tej pory pozostawała jedynie możliwość prowadzenia działań pomocowych na pograniczu. Wraz z  zaprzysiężeniem nowego rządu premiera Donalda Tuska pojawia się unikalna szansa na podjęcie pilnych działań zmierzających do natychmiastowego zaprzestania pushbacków na granicy polsko-białoruskiej” – mówi Marianna Wartecka, członkini zarządu Fundacji Ocalenie.

13 grudnia 2023 r. zarząd Fundacji Ocalenie przekazał nowo zaprzysiężonym ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości szczegółową instrukcję jak skutecznie i trwale wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Od 2021 roku apelują o to również krajowe i międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za monitoring naruszeń praw człowieka, a także organizacje pozarządowe świadczące pomoc prawną i humanitarną na pograniczu.

Fundacja Ocalenie wskazuje, że pushbacki funkcjonują w polskim systemie prawnym poprzez władcze ukształtowanie treści stosunku służbowego (polecenia, rozkazy), stosowanie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz znowelizowane w 2021 r. przepisy ustawy o cudzoziemcach.

“Orzecznictwo sądów krajowych, a także opinie m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wskazują na sprzeczność tych regulacji  z prawem krajowym, unijnym oraz międzynarodowym. Wywózki łamią zawarty w prawie międzynarodowym zakaz wydalania cudzoziemców do państwa, w którym ich życiu lub zdrowiu groziłoby niebezpieczeństwo, a tym samym zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz zakaz zbiorowych wydaleń osób cudzoziemskich. Naruszają również konstytucyjną gwarancję dostępu do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce oraz gwarancje proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych” – mówi Tomasz Pietrzak, manager zespołu prawnego Fundacji Ocalenie.

W celu skutecznego i trwałego wyeliminowania pushbacków z polskiego porządku prawnego konieczne są trzy działania:

  • zmiana praktyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;
  • nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.  poprzez uchylenie ust. 2a i 2b z § 3 rozporządzenia;
  • nowelizacja  ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b ustawy.

Fundacja Ocalenie wraz z innymi organizacjami oczekuje, że nowy rząd rozpocznie swoje urzędowanie od zlikwidowania wywózek z polskiego porządku prawnego, dając tym samym wyraz poszanowaniu praw człowieka i wyrażając niezgodę na kolejne tragedie na granicy polsko-białoruskiej.

 

Do pobrania:

Komunikat prasowy w wersji pliku PDF

 

Kontakt dla mediów

Kalina Czwarnóg

E-mail: [email protected]

Telefon: 881 280 409