KONKURS „SŁOWA TOLERANCJI”

[:pl]Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji zapraszamy do udziału w konkursie „SŁOWA TOLERANCJI”!
Nagrodami w konkursie są nasze koszulki „I speak polish. What’s your superpower?”.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać serdeczny, ciepły list adresowany do dowolnego cudzoziemca, bądź grupy cudzoziemców (w tym uchodźców) mieszkających w Polsce. Na listy czekamy do 13 listopada 2014 r. Prosimy przesyłać je na adres: [email protected].
Najlepsze prace konkursowe zostaną przez nas opublikowane na naszym fanpage’u i stronie internetowej.  Wyniki konkursu opublikujemy 16 listopada 2014 r. – w Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Pięciu wspaniałych otrzyma koszulki J
Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „SŁOWA TOLERANCJI” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24 lok. 1, 00-553 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym Fundacji Ocalenie (https://pl-pl.facebook.com/FundacjaOcalenie).

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Fundacji Ocalenie na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Fundacji Ocalenie i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem Fundacji Ocalenie.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1;

b) przesłanie pracy konkursowej w postaci zawierającego ciepłe przesłanie listu skierowanego do przebywających na terenie Polski imigrantów oraz uchodźców.

 

§ 3

NAGRODY

 

Nagrodą w Konkursie jest:

 

kultowa koszulka z hasłem „I speak Polish. What’s your superpower?”

 

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie jest pięcioro Uczestników, którzy do dnia 13 listopada 2014 r. prześle na adres[email protected] zawierający ciepłe przesłanie list (mail) skierowany do przebywających na terenie Polski imigrantów oraz uchodźców wraz z zaznaczeniem w treści maila, że wyraża się zgodę na publikację niniejszej pracy przez Fundację Ocalenie w Internecie.

Nagrodę otrzymają te osoby, których listy zostaną ocenione przez specjalistów z Fundacji Ocalenie za wyjątkowo serdeczne i pokrzepiające wobec cudzoziemców. Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jednego maila z listem.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres[email protected].pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Fundacji Ocalenie.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook-owym Fundacji Ocalenie (https://pl-pl.facebook.com/FundacjaOcalenie).[:]