Ocalenie przyłącza się do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyraził zgodę na złożenie przez naszych prawników opinii amicus curiae w postępowaniu dot. skargi M.H.D. i in. przeciwko Polsce (skarga nr 22399/22).

Skarżący to iracka rodzina: rodzice z dwójką dzieci. Przekroczyli granicę polsko-białoruską w 2021 r., zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (SOC). Skarga dotyczy zarówno samej zasadności kierowania skarżących do ośrodka detencyjnego, jak i niewłaściwych warunków w nim panujących: braku wystarczającej powierzchni w pokojach, braku dostępu do opieki medycznej i psychologicznej, co szczególnie dotkliwie odbiło się na zdrowiu dzieci. Ponadto, osoby będące ofiarami doznanej wcześniej przemocy, poddane zostały w SOC upokarzającym i naruszającym ich godność rewizjom osobistym.

Skarżących reprezentuje przed ETPC r.pr. Zuzanna Kaciupska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Fundacja Ocalenie złoży opinię amicus curiae, w której wskaże na systemowe naruszenia praw człowieka w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Wynikają one z braku niezbędnych regulacji prawnych, wykwalifikowanego personelu oraz praktyki sądów i Straży Granicznej, która prowadzi do nadużywania stosowania detencji wobec cudzoziemców, nawet rodzin z dziećmi.