Wspólne Oświadczenie organizacji pozarządowych w sprawie reformy unijnego prawa azylowego

Razem z 89 europejskimi organizacjami zrzeszonymi w European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Fundacja Ocalenie podpisała wspólne oświadczenie, w którym wzywamy Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej do niewykorzystywania luk prawnych w reformach unijnego prawa azylowego. 

 

Pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronie internetowej ECRE i poniżej: 

 

Organizacje pozarządowe wzywają państwa członkowskie i Parlament Europejski:

Trzymacie poziom: nie wyrażajcie zgody na wykorzystywanie luk prawnych w reformach unijnego prawa azylowego

Lipiec 2023

 

Państwa członkowskie i Parlament Europejski, współprawodawcy UE, kontynuują prace związane z reformą prawa azylowego UE koncentrując się na Pakcie o Migracji i Azylu, który obniża standardy ochrony i podważa prawa człowieka osób ubiegających się o ochronę (azyl) w Europie. Ale to nie wszystko.

 

Niektóre państwa członkowskie UE dążą do wznowienia prac nad dodatkową propozycją dotyczącą „instrumentalizacji” zapoczątkowanych w 2021 roku, która umożliwiałaby uchylanie się od obowiązków w przypadku domniemanej „instrumentalizacji migrantów”, podważając tym samym harmonizację i wspólny system. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszej analizie i oświadczeniu.

 

Wysiłki podjęte w 2022 roku na rzecz osiągnięcia porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie Rozporządzenia w sprawie Instrumentalizacji zostały udaremnione, gdy niektóre państwa członkowskie dostrzegły nieodłączne zagrożenia związane z tym projektem. Obecnie Rada stara się połączyć jego treść z innym projektem – Rozporządzeniem w sprawie Kryzysu i Siły Wyższej, aby stworzyć Rozporządzenie w sprawie Kryzysu, Siły Wyższej i Instrumentalizacji (zwane dalej “połączonym Rozporządzeniem”). Dzięki takiemu posunięciu państwa członkowskie stworzyłyby dla siebie trzy derogacyjne klauzule: kryzys, „siła wyższa” i „instrumentalizacja”, których definicje są bardzo nieostre i pozostawiają pole do szerokiej interpretacji. Rozważane są dodatkowe i szeroko zakrojone kryteria derogacyjne zezwalające na dalsze odstępstwa od zobowiązań do stosowania wysokich standardów prawnych. A to wszystko wydarza się w momencie, gdy głównym wyzwaniem dla wspólnego europejskiego systemu azylowego jest brak poszanowania zobowiązań prawnych w obliczu trwającego kryzysu praworządności w UE.

 

W Parlamencie istnieje silny sprzeciw wobec kodyfikacji koncepcji „instrumentalizacji” w prawie UE, a proponowane przez Parlament poprawki do Rozporządzenia Kryzysowego odrzucają (nad)używanie klauzuli „siły wyższej”. Państwa członkowskie liczą jednak na to, że Parlament będzie dążył do uzyskania konkretnych rezultatów w sprawie Rozporządzenia Kryzysowego i mają nadzieję, że Parlament zaakceptuje połączone Rozporządzenie.

 

Przyjęcie projektu miałoby bardzo szkodliwy wpływ na prawa podstawowe osób ubiegających się o ochronę (azyl) w Europie, ponieważ doprowadziłoby do:

 • ograniczenia dostępu do ochrony poprzez wydłużenie okresu rejestracji wniosku, ograniczenia dostępu do doradców prawnych i zwiększenia ryzyka pushbacków (wywózek) osób poszukujących ochrony;
 • znacznie większej liczby osób, których wnioski o udzielenie ochrony (azylu) byłyby rozpatrywane w ramach pobieżnych i przyspieszonych procedur granicznych, a nie w ramach zwykłej procedury uchodźczej;
 • zwiększenia liczby zatrzymań osób na granicy, w tym dzieci bez opieki i rodzin, poprzez wydłużenie terminów i zakresu stosowania procedur uchodźczych i procedur powrotu na granicy;
 • niespełniających norm warunków recepcyjnych oraz świadczeń materialnych i zdrowotnych, które będą niewystarczające do osiągnięcia minimalnego poziomu godności ludzkiej, w szczególności w przypadku osób wymagających szczególnego traktowania, w tym dzieci lub osób, które przeżyły tortury lub handel ludźmi.

 

W związku z tym połączone Rozporządzenie:

 • jest nieproporcjonalne pod względem znaczącego negatywnego wpływu na prawa podstawowe osób, których dotyczy;
 • może doprowadzać do dyskryminacji niektórych grup uchodźców z naruszeniem art. 3 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku oraz art. 2 i 22 Konwencji o prawach dziecka;
 • jest niesprawiedliwe w stosunku do państw członkowskich, które przestrzegają standardów i doprowadzi do zwiększenia odpowiedzialności tych państw, ponieważ brak poszanowania standardów prawa unijnego i międzynarodowego będzie tworzył czynnik wypychający;
 • nie podejmuje żadnych działań w celu rozwiązania problemu „instrumentalizacji” przez państwa trzecie, zamiast tego uderza w osoby ubiegające się o ochronę, które same są ofiarami takich działań;
 • doprowadzi do erozji wspólnego europejskiego systemu azylowego, który już teraz cierpi z powodu powszechnego nieprzestrzegania regulacji, co w dużej mierze pozostaje bezkarne. 

 

Obecne ramy prawne zapewniają już państwom członkowskim elastyczność w radzeniu sobie ze zmieniającymi się wydarzeniami na ich granicach, w tym pozwalają na odstępstwa, choć ściśle i słusznie ograniczone Traktatami i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Niżej podpisane organizacje odrzucają próbę wprowadzenia mechanizmów umożliwiających państwom członkowskim odstąpienie od ich zobowiązań w różnych sytuacjach i wzywają do:

 

Stanowisko państw członkowskich w sprawie połączonego Rozporządzenia:

 • Państwa członkowskie powinny odrzucić połączony Instrument w sprawie Kryzysu, Siły Wyższej i Instrumentalizacji;
 • Rozporządzenie w sprawie Instrumentalizacji, jego treść i sama koncepcja powinny zostać definitywnie usunięte z negocjacji w sprawie reformy;
 • Państwa członkowskie powinny odrzucić nadużywanie pojęcia „siły wyższej” jako podstawy odstępstw w prawie azylowym UE;
 • Określając swoje stanowisko w sprawie Rozporządzenia Kryzysowego, Rada powinna przyjąć środki mające na celu wspieranie państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie ochrony w sytuacji kryzysowej, takie jak zniesienie kryteriów kraju pierwszego wjazdu, wspieranie natychmiastowej ochrony, mechanizm uznawalności wniosków uchodźczych prima facie oraz środki gotowości i solidarności na wypadek kryzysu.

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie połączonego rozporządzenia:

 • Parlament Europejski, dążąc do porozumienia w sprawie Rozporządzenia Kryzysowego, nie powinien akceptować włączenia treści Rozporządzenia w sprawie Instrumentalizacji i powinien odrzucić klauzulę derogacyjną „siły wyższej”;

 

Stosowanie odstępstw od zobowiązania do stosowania standardów prawnych:

 • Podobnie jak ma to miejsce obecnie w prawie UE – zgodnie z zaleceniem Trybunału Sprawiedliwości – stosowanie odstępstw powinno być ściśle ograniczone i powinno odbywać się w granicach prawa pierwotnego UE;
 • W Rozporządzeniu Kryzysowym – lub w jakimkolwiek innym wniosku dotyczącym reformy – należy usunąć klauzule derogacyjne, które naruszają prawa podstawowe. Obejmuje to odstępstwa prowadzące do szerszego stosowania procedury granicznej.

 

System autoryzacji: 

 • Każde zastosowanie systemu klauzul derogacyjnych, czy to w Rozporządzeniu Kryzysowym, czy w innych instrumentach, musi podlegać rzetelnej procedurze nadzoru i upoważnienia, a nie stanowić tylko zespół przesłanek, na które państwa członkowskie mogą się dowolnie powoływać;
 • Procedura nadzoru i upoważnienia powinna co najmniej:
  • zawierać jasne, prawnie weryfikowalne definicje;
  • określić, jakie dowody ma dostarczyć państwo członkowskie ubiegające się o zgodę na odstępstwo;
  • zawierać klauzulę dyskrecjonalności, która umożliwi Komisji rozpatrywanie próśb państw członkowskich i decydowanie o ich dalszym rozpatrywaniu
  • wymagać decyzji wykonawczej Rady i usunąć możliwość odstępstwa przez państwo członkowskie przed przyjęciem takiej decyzji;
  • zawierać ocenę wpływu proponowanych odstępstw na inne państwa członkowskie UE i na zharmonizowane zarządzanie azylem;
  • uzależnić przyjęcie decyzji wykonawczej Rady od rozmieszczenia agencji UE w danym państwie członkowskim;
  • zaangażować Radę i Parlament Europejski w monitorowanie sytuacji.

 

Sygnatariusze: Pełną listę sygnatariuszy można znaleźć na stronie internetowej ECRE.

 

Accem

Action for Women

ActionAid International

Alianza-ActionAid Spain

AMERA International

Amnesty International

ASGI Associazione per gli Studi Giuiridici sull’Immigrazione

Association for Legal Intervention (SIP)

AsyLex

Asylrättscentrum – Swedish Refugee Law Center

AWO Bundesverband e.V.

Better Days Greece

Boat Refugee Foundation

Caritas Europa

Center for Research and Social Development IDEAS

Centre for Peace Studies

Churches´Commission for Migrants in Europe CCME

CNCD-11.11.11

COFACE Families Europe

Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR)

Conselho Português para os Refugiados (Portuguese Refugee Council)

Consiglio Italiano per i Rifugiati

CONVIVE – Fundación Cepaim

Danish Refugee Council (DRC)

Diotima Centre for Gender Rights and Equality

DRC Greece

Dutch Council for Refugees

ECRE

Entreculturas

Equal Legal Aid

Estonian Refugee Council

EuroMed Rights

FARR, the Swedish Network of Refugee Support Groups

Federación Andalucía Acoge

Federation Italian Christian organisations for international civil service FOCSIV

Fenix Humanitarian Legal Aid

Finnish Refugee Advice Centre

Forum réfugiés

France terre d’asile

Greek Council for Refugees (GCR)

Helsinki Foundation for Human Rights, Poland

HIAS Europe

Human Rights Legal Project

Human Rights Watch

HumanRights360

I Have Rights

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans

Ιrida Women’s Center

Ivorian Community of Greece

Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)

Jesuit Refugee Service Malta

JRS Europe

JRS Portugal

JRS-Luxembourg, asbl

Justícia i Pau Barcelona

Kids in Need of Defense (KIND)

La Cimade

Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global

LDH (Ligue des droits de l’Homme)

Legal Centre Lesvos

Lighthouse Relief

METAdrasi

Migration Policy Group

Mobile Info Team

Mosaico azioni per i rifugiati

Movement for Peace MPDL

NANSEN the Belgian Refugee Council

Network for Children’s Rights – Greece

Novact

Ocalenie Foundation

Oxfam

PIC – Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants – PICUM

Plattform Asyl – FÜR MENSCHEN RECHTE

PRO ASYL

Quaker Council for European Affairs

Red Acoge

Refugee Legal Support (RLS)

Refugee Support Aegean (RSA)

Refugees International

Safe Passage International Greece

Save the Children

SOLIDAR

SolidarityNow

Spanish Council for Refugees (CEAR)

Swiss Refugee Council

Symbiosis – Council of Europe School of Political Studies in Greece

terre des hommes Germany

The Border Violence Monitoring Network

The Syrian Center for Media and Freedom of Expression