KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ OCALENIE – WARSZTATY DLA KOBIET REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ”CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM  IV”, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z URZĘDU M.ST. WARSZAWA.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit e) RODO – realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Ocalenie oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi rekrutacji na warsztaty dla kobiet realizowane w ramach projektu CPC III, a także dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń, lub obrona przed takimi roszczeniami;
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3.  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– upoważnieni pracownicy Administratora;

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

– podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności grantodawcy przyznający Fundacji dotacje na realizację projektów, wyłącznie w celach sprawozdawczych.

5. Właściciel danych posiada prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonywania swoich praw, właściciel danych może skontaktować się Fundacją pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a następnie przez okres sprawozdawczy projektu. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane na warsztaty, będa przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, w celu obsługi potencjalnych reklamacji oraz obsługi listy rezerwowej.   

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФОНДОМ ОЦАЛЕНИЕ – СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН В РАМКАХ ПРОЕКТА Центр Помощи Инностранцам IV, поддержанного Городом Варшава.

На основании Распоряжения Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении этих данных, а также об отмене директивы 95/46/В (общее распоряжение о защите персональных данных), называемого дальше

 1. Администратором Ваших персональных данных является Фонд Оцаление,находящийся в Варшаве по адресу: ул. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, представленный Правлением Фонда.
 2. Законные основания обработки персональных данных: ст. 6 абз. 1 букв. е) Распоряжения – реализация задания общественного интереса, исходя из статута Фонда Оцаление, а также ст. 6 абз. 1 букв. ф) Распоряжения – обоснованный интерес Администратора, в том числе защита Администратора в ситуации возможных требований;
 3. Предоставленные персональные данные будут обрабатываться в целях, необходимых при наборе участников семинаров для женщин реализованы в рамках проекта CPC III, а также рассмотрения Администратором потенциальных требований или защитой перед такими требованиями;
 4. Персональные данные могут быть открыты для доступа исключительно в связи с реализацией целей, определенными в пункте 3. Пользователями персональных данных могут быть:  
 • уполномоченные сотрудники Администратора;  
 • поставщик услуг, которому согласно договору поручена обработка Персональных Данных на нужды реализации проекта осуществляемого для Администратора, его уполномоченных сотрудников – в объеме, необходимым для точного исполнения этих заданий;  
 • субъекты, уполномоченные получать персональные данные на основе законодательных норм, а также грантодатели предоставляющие гранты Фонду на реализацию проектов исключительно для целей отчетности

5. Владелец персональных данных имеет право:

 •  требовать от Администратора доступ к своим персональным данным, их опровержения, удаления или ограничения обработки персональных данных,  
 • внести возражения касательно обработки данных,  
 • перенести данные,  
 • внести жалобу до контролирующего органа.

С целью осуществления своих прав, владелец данных может сконтактироваться с Фондом по адресу для корреспонденции, указанным в пункте 1, или при помощи электронной почты по адресу [email protected].

6. Персональные данные будут обрабатываться на протяжении всего набора. Данные людей, не прошедших квалификацию для участия в семинарах, будут храниться в течение 3 месяцев с момента окончания набора, чтобы обрабатывать потенциальные жалобы и обслуживать резервный список.

7. Персональные данные не подлежат автоматизированному принятию решений, в том числе профилированию.