Wiedza do potęgi – program tutorsko-mentoringowy dla młodych uchodźców i uchodźczyń

Wiedza do potęgi to program tutorsko-mentoringowy Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas. Ma on na celu wsparcie edukacji młodzieży uchodźczej –  przede wszystkim osób, które mają trudności w nauce i są zagrożone jej przerwaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce, warsztatów, wspólnych wyjść edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkań w ramach półkolonii. Organizatorzy są także w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

Wiedza do potęgi – początki

Program został uruchomiony w kwietniu 2018 r. W ramach pierwszej rekrutacji do programu przyjęto 15 młodych uchodźców i uchodźczyń, głównie z Tadżykistanu i Czeczenii, ale także z Ukrainy i Afganistanu. Wszyscy uczestnicy uczyli się w polskich szkołach przynajmniej rok. Każdemu z podopiecznych został przydzielony tutor. Para uczeń/ uczennica – tutor/ tutorka regularnie się spotykała na wspólną naukę, a czasami także na wspólne spędzenia czasu wolnego: spacer czy zwykłą rozmowę. 

Rozwój programu

Od uruchomienia programu w 2018 r. do końca 2020 r. wsparcie w nauce otrzymało 88 dzieci uchodźczych. Dzięki stabilnemu finansowaniu programu przez Fundację BNP Paribas, Fundacja Ocalenie mogła skupić się na rozwijaniu programu oraz szukaniu dodatkowych źródeł finansowania. Pozwoliły one na sfinansowanie kolejnych działań na rzecz dzieci objętych programem (np. wakacyjnych wyjazdów), a także na objęcie wsparciem w podobnym zakresie również 20 dzieci z rodzin migranckich

Na początku roku szkolnego 2020/21 wsparciem objętych było 75 dzieci. Najwięcej uczestników i uczestniczek pochodzi z Czeczenii, Tadżykistanu oraz Ukrainy, ale są wśród nich także dzieci z Syrii, Kenii czy Iraku.

Kim są uczestnicy?

Program „Wiedza do potęgi” skierowany jest do osób,  które spełniają wskazane warunki:

  • młodzież w wieku 9-19 lat ucząca się w Warszawie,
  • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającą, pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje  duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
  • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie  roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

Formy wsparcia

  • Każdy z uczestników programu posiada wolontariusza – tutora zapewniającego bieżące wsparcie w nauce i załatwianiu spraw związanych ze szkołą. W razie potrzeby dostaje również dodatkowe wsparcie w postaci nauczyciela wspomagającego z przedmiotów ścisłych.
  • Każdy z uczestników programu pozostaje pod opieką koordynatorki programu, która wspiera rodzinę, monitoruje postępy dziecka, a w razie potrzeby wspiera rodzinę w kontakcie ze szkołą.
  • Każdy z uczestników może brać udział w warsztatach, wyjściach do instytucji kultury i zajęciach sportowych organizowanych w ramach programu (co najmniej 2 razy w miesiącu).
  • Każdy z uczestników, który tego potrzebuje objęty zostaje wsparciem psychologicznym, bądź psychoterapeutycznym.

Program stypendialny

Każde z dzieci biorących udział w programie może ubiegać się o przyznanie stypendium na czas trwania roku szkolnego. Pokrywa ono potrzeby edukacyjne ucznia oraz opłaty szkolne (składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady,  wycieczki i podręczniki). Od 2018 r. stypendia otrzymały 22 osoby. Sześć z nich skorzystało ze stypendium dwukrotnie, a jedna osoba otrzymuje stypendium naukowe już trzeci rok.

W roku szkolnym 2020/21 czternaścioro dzieci otrzymuje tego typu wsparcie.

 

 

Więcej informacji

Wiedza do potęgi: rekrutacja do programu tutorsko-stypendialnego dla młodych uchodźców

Wolontariat – pomoc w nauce młodzieży uchodźczej

 

 

Partner Strategiczny
Fundacji Ocalenie