Wiedza do potęgi – program tutorsko-stypendialny dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Wiedza do potęgi to program tutorsko-stypendialny Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas. Ma on na celu wsparcie edukacji młodzieży uchodźczej – przede wszystkim osób, które mają trudności w nauce i są zagrożone jej przerwaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce, warsztatów, wspólnych wyjść edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkań w ramach półkolonii. Organizatorzy są także w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

Wiedza do potęgi – początki

Program został uruchomiony w kwietniu 2018 r. W ramach pierwszej rekrutacji do programu przyjęto 15 młodych osób uchodźczych, głównie z Tadżykistanu i Czeczenii, ale także z Ukrainy i Afganistanu. Wszyscy uczestnicy uczyli się w polskich szkołach przynajmniej rok. Każdemu z podopiecznych została przydzielona osoba tutorska. Para uczeń/uczennica – tutor/tutorka regularnie się spotykała na wspólną naukę, a czasami także na wspólne spędzenia czasu wolnego: spacer czy zwykłą rozmowę. 

Rozwój programu

Od uruchomienia programu w 2018 r. do końca 2022 r. wsparcie w nauce otrzymało 175 dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Dzięki stabilnemu finansowaniu programu przez Fundację BNP Paribas, Fundacja Ocalenie mogła skupić się na rozwijaniu programu oraz szukaniu dodatkowych źródeł finansowania. 

W roku szkolnym 2022/2023 wsparciem objętych zostało 100 dzieci. Są wśród nich osoby m.in. z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Kazachstanu, Iraku, Iranu, Uzbekistanu, Syrii, Gruzji, Armenii i Demokratycznej Republiki Kongo.

Dzieci podczas letnich kolonii, 2022. Fot. Damian Lemański.

Kim są osoby uczestniczące?

Program Wiedza do potęgi skierowany jest do osób, które spełniają wskazane warunki:

  • młodzież w wieku 9-19 lat ucząca się w Warszawie,
  • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającą, pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
  • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.
Young people during a trip to Berlin, 2022.
Wycieczka do Berlina, 2022.

Formy wsparcia

  • Każde dziecko uczestniczące w programie korzysta z pomocy wolontariusza/wolontariuszki i otrzymuje bieżące wsparcie w nauce i załatwianiu spraw związanych ze szkołą. W razie potrzeby dostaje również dodatkowe wsparcie w postaci nauczyciela wspomagającego z przedmiotów ścisłych.
  • Uczestnicy i uczestniczki pozostają pod opieką koordynatorki programu, która wspiera rodzinę, monitoruje postępy dziecka, a w razie potrzeby wspiera rodzinę w kontakcie ze szkołą.
  • Każdy z i każda z nich może brać udział w warsztatach, wyjściach do instytucji kultury i zajęciach sportowych organizowanych w ramach programu (co najmniej 2 razy w miesiącu).
  • Dzieci, które tego potrzebują zostają objęte wsparciem psychologicznym, bądź psychoterapeutycznym.

Program stypendialny

Każde z dzieci biorących udział w programie może ubiegać się o przyznanie stypendium na czas trwania roku szkolnego. Pokrywa ono potrzeby edukacyjne ucznia oraz opłaty szkolne (składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady, wycieczki i podręczniki). Od 2018 r. przyznano łącznie 78 stypendiów.

W roku szkolnym 2022/23, stypendia otrzymują 32 osoby.

 

 

 

Partnerstwo strategiczne
Fundacji Ocalenie