Analiza projektu CPC III – dobre praktyki dotyczące świadczeń na rzecz obywateli państw trzecich

Projekt „CPC III”, współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, jest realizowany w okresie 01.02.2020-30.06.2022.

 

Projekt “CPC III” ma na celu:

 1. Wsparcie kompetencji cudzoziemców umożliwiających im samodzielne funkcjonowanie w polskim społeczeństwie i systemie prawno – administracyjnym,
 2. Integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim,
 3. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji (zagrożenie bezdomnością, bycie ofiarą przemocy, nadużycia, przestępstwa, kryzys psychologiczny),
 4. Aktywizację zawodową cudzoziemców.

Projekt zakłada, że skuteczne rezultaty mogą zapewnić działania, które odnoszą się do wszystkich obszarów życia człowieka (rodzina, praca, życie społeczne) oraz są dostosowane do wieku, kultury i sytuacji życiowej odbiorców. Działania projektowe to:

 1. Centrum Pomocy Cudzoziemcom (wsparcie mentorów kulturowych, prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne)
 2. Pomoc rzeczowa i interwencyjna
 3. Aktywizacja zawodowa i społeczna (doradztwo zawodowe, kursy językowe, warsztaty adaptacyjne, działania integracyjne
 4. Działania wspierające dzieci i młodzież
 5. Promocja i rekrutacja

Wsparciem w projekcie zostanie objętych ok. 3000 cudzoziemców, w tym osoby z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce, dzieci i młodzież.

 

Projekt adresujemy do:    

 • Cudzoziemców niebędących obywatelami UE, przebywających na terytorium RP legalnie oraz ich dzieci;         
 • cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywają na terenie RP na podstawie stempla;                                    
 • cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;                       
 • cudzoziemców przebywających na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt (pomoc w uzyskaniu legalnego pobytu);
 • osób z przyznaną ochroną międzynarodową – według aktualnych statystyk 15 % wszystkich klientów to osoby z uzyskanym statusem uchodźcy i innymi formami ochrony międzynarodowej.

Adresatami będą cudzoziemcy mieszkający w Warszawie i okolicy, zarówno kobiety i mężczyźni oraz dzieci. Drugą grupą adresatów są osoby ze społeczeństwa przyjmującego, z terenu Warszawy i okolic.

Szczególne wsparcie będzie kierować przede wszystkim do grup najbardziej wrażliwych, takich jak: 

 • kobiety i dzieci,                                                                                                               
 • samotni rodzice,                                                                                                              
 • ofiary tortur i osoby po traumie wojennej,                                                                         
 • osoby w sytuacjach kryzysowych,                                                                                    
 • osoby żyjące w ubóstwie,                                                                                                 
 • osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością,
 • osoby deportowane do Polski z krajów Europy Zachodniej na podstawie regulacji dublińskich w tym szczególnie osoby, które zakończyły w Polsce realizację Indywidualnych Programów Integracyjnych (IPI),
 • ofiary handlu ludźmi i innych zbliżonych form nadużyć,
 • osoby z grup najbardziej narażonych na marginalizację i dyskryminację w tym osoby wyróżniające się wyznaniem religijnym (np. muzułmanie), wyglądem (np. Afrykańczycy, Latynosi i Azjaci),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby LGBT.

Projekt adresujemy również do dorosłych Polaków zainteresowanych wolontariatem długoterminowym, gotowych poświęcać 3 godziny tygodniowo przez przynajmniej 3 miesiące na pracę z cudzoziemcami oraz do ogólnej społeczności Warszawy.

Analiza projektu

Poniżej zamieszczamy komunikat prezentuje cele, przedmiot, metody i wyniki analizy projektu CPC III. Analiza projektu obejmuje okres od 31.01.2021 do 30.06.2022. Została przeprowadzona w czerwcu 2022 roku, jednak wykorzystuje dane zbierane podczas regularnych działań monitoringowych w okresie objętym badaniem i opiera się na wynikach wcześniejszych analiz projektu (prowadzonych w latach 2019 i 2020).

Analiza projektu CPC III

 

Projekt „CPC III” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Bezpieczna przystań.