Załatw To: Zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli i obywatelek Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wizy humanitarnej

Jeśli posiadasz obywatelstwo białoruskie i przebywasz w Polsce na podstawie wizy humanitarnej (w tym wizy, która wygasła w czasie epidemii/zagrożenia epidemią), możesz ubiegać się na tej podstawie o zezwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt wydawane jest jednorazowo na 3 lata. Osoby posiadające taki dokument mogą pracować bez dodatkowego zezwolenia na pracę. Złożenie wniosku o pobyt jest bezpłatne, podobnie jak otrzymanie karty pobytu. 

Jak złożyć wniosek?

  1. Wypełnij formularz wniosku o zezwolenie na pobyt na platformie inpol. W przypadku problemów z platformą, można wypełnić wniosek na komputerze lub ręcznie.
  2. W kolumnie C1 należy zaznaczyć krzyżykiem 16 (inne okoliczności). W wierszu poniżej należy wpisać: „Przesłanka obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt. 9.”

Wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym muszą być udokumentowane – jeśli np. napiszesz, że masz określony dochód, to musisz dołączyć umowę.

  1. Dokumenty tj. dwa egzemplarze wniosku, 4 fotografie (jak do paszportu), dwie kserokopie wszystkich stron paszportu oraz dokumenty potwierdzające prawdziwość informacji podanych we wniosku należy złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział ds. Cudzoziemców:
  • jeśli wypełnił_ś wniosek na platformie inpol, to tam również możesz umówić się na wizytę w urzędzie. Wówczas należy złożyć wniosek wydrukowany z tej platformy.
  • jeśli nie możesz umówić się na spotkanie za pośrednictwem inpol, możesz wysłać dokumenty listem poleconym z potwierdzeniem nadania na następujący adres: 

Wojewoda Mazowiecki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział do spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
Warszawa 00-510

Obowiązkowo należy zachować potwierdzenie nadania przesyłki.

  • dokumenty można również zanieść osobiście do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i zostawić w Biurze Podawczym. Formularz zgłoszeniowy musi być sporządzony w trzech egzemplarzach, a nie dwóch. Jeden z nich zostanie podstemplowany i przekazany tobie. Ta ostemplowana kopia pełni taką samą funkcję jak potwierdzenie nadania dokumentów pocztą.

Ważne!

Jeśli osobiście złożysz dokumenty w Biurze Podawczym lub wyślesz je pocztą, zostanie do ciebie wysłany list z prośbą o stawiennictwo w urzędzie w określonym dniu i godzinie. Na tej wizycie zostaną pobrane twoje odciski palców, otrzymasz również stempel w paszporcie.

Wniosek nie zostanie uznany za przyjęty, dopóki w paszporcie nie będzie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt. W praktyce potwierdzenie wysłania dokumentów pocztą też jest przyjmowane przez różne urzędy jako potwierdzenie, że podjęło się kroki w celu zalegalizowania pobytu.

Po osobistej wizycie w urzędzie (pobranie odcisków palców i podstemplowanie paszportu) możesz otrzymać pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Dostarczenie ich we wskazanym terminie jest konieczne! W przeciwnym wypadku otrzymasz decyzję negatywną. Jest tak, ponieważ w przypadku tego typu zezwolenia o pobyt, nie określono żadnych kryteriów poza obywatelstwem Białorusi i pobytem na wizie humanitarnej. Dane z dokumentów, o które jesteś proszony/proszona (np. dokumentów potwierdzających wskazany w umowie dochód), nie powinny mieć znaczenia dla sprawy.

Załatw to z nami!

Masz pytania odnośnie twojej procedury o ochronę? Zgłoś się do CPC.

Napisz do nas na adres: [email protected] i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. 

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny – nie pośredniczymy w kontaktach z urzędami.

Więcej podpowiedzi, o jakie sprawy warto zadbać, mieszkając w Polsce i w czym może Ci pomóc Centrum Pomocy Cudzoziemcom znajdziesz TUTAJ.