Ocalenie składa opinię amicus curiae w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Jakiś czas temu informowałyśmy Was o przyłączeniu Ocalenia do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nasi prawnicy przesłali już do Strasburga opinię amicus curiae w postępowaniu dotyczącym skargi M.H.D. i inni przeciwko Polsce (skarga nr 22399/22). 

W opinii zespół prawny skupił się na 3 aspektach:

  • warunkach i częstotliwości zatrzymywania osób cudzoziemskich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce;
  • warunkach przetrzymywania dzieci w Polsce;
  • dostępie do opieki lekarskiej i psychologicznej w ośrodkach dla cudzoziemców.

W ostatnim czasie sytuacja osób cudzoziemskich przebywających w ośrodkach detencyjnych uległa pogorszeniu. Sądy nadal zbyt rzadko korzystają ze środków alternatywnych wobec zatrzymania. Dzieje się tak pomimo faktu, że ustawowym wymogiem jest każdorazowe rozważenie, czy w danej sprawie możliwe jest zastosowanie środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania.

Kolejnym poważnym problemem są warunki w ośrodkach strzeżonych. Niestety polskie prawo dopuszcza sytuację, w której przestrzeń przypadająca na cudzoziemca jest mniejsza niż powierzchnia przypadająca na osadzonego w więzieniu. Co więcej SOCe są często przepełnione, a możliwości telekomunikacji ograniczone. W niektórych miejscach, w których przebywają dzieci, w oknach nadal znajdują się kraty.

Nadal także, pomimo przepisów dających alternatywę, praktykuje się osadzanie osób nieletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Budzi to duże kontrowersje, szczególnie w kontekście ich rozwoju i zdrowia psychicznego. Wiele osób nieletnich cierpi na zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne, napady lęku i depresję.

Dostęp do opieki medycznej i psychologicznej, pomimo gwarancji przez prawo, pozostawia wiele do życzenia. Ośrodki detencyjne uniemożliwiają prowadzenie konsultacji psychologicznych przez psychologów zewnętrznych, a próby udzielania wsparcia psychologicznego w formie on-line napotykają na bariery techniczne, co skutkuje złym stanem psychicznym osób zatrzymanych. 

Cała opinia w języku angielskim dostępna jest tutaj.