Klauzula informacyjna RODO [PL/RU/UKR]

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ OCALENIE  – GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z UKRAINY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym możesz się skontaktować poprzez mail: [email protected]
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 •  art. 6 ust. 1 lit e) RODO – realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Ocalenie
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami;

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach koniecznych do udzielenia pomocy w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom, przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; a także dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń, lub obrona przed takimi roszczeniami;
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– upoważnieni pracownicy Administratora;

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

– podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności grantodawcy przyznający Fundacji dotacje na realizację projektów,
wyłącznie w celach sprawozdawczych.

6. Właściciel danych posiada prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonywania swoich praw, właściciel danych może skontaktować się Fundacją pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania właściciela danych z pomocy Centrum Pomocy Cudzoziemcom, a od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatni kontakt z właścicielem danych, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystanie z Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z wymaganiami prawa lub grantodawców, tj. co do zasady nie dłużej niż 10 lat.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФОНДОМ ОЦАЛЕНИЕ  

На основании Распоряжения Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении этих данных, а также об отмене директивы 95/46/В (общее распоряжение о защите персональных данных), называемого дальше

1)     Администратором Ваших персональных данных является Фонд Оцаление,находящийся в Варшаве по адресу: ул. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, представленный Правлением Фонда.

2) Администратор персональных данных назначил инспектора персональных данных, с которым вы можете связаться по электронной почте: [email protected]

3)     Законные основания обработки персональных данных: 

 •       – ст. 6 абз. 1 букв. е) Распоряжения – реализация задания общественного интереса, исходя из статута Фонда Оцаление, 
 •       ст. 6 абз. 1 букв. ф) Распоряжения – обоснованный интерес Администратора, в том числе защита Администратора в ситуации возможных требований;

4)     Предоставленные персональные данные будут обрабатываться в целях, необходимых для оказания помощи в рамках Центра Помощи Иностранцам, для соблюдения закона, в частности, Закона об общественно-полезной и волонтерской работе; а также рассмотрение потенциальных претензий со стороны Администратора или защита от таких претензий;

5)     Персональные данные могут быть открыты для доступа исключительно в связи с реализацией целей, определенными в пункте 3. Пользователями персональных данных могут быть:  

 •       уполномоченные сотрудники Администратора;  
 •       поставщик услуг, которому согласно договору поручена обработка Персональных Данных на нужды реализации проекта осуществляемого для Администратора, его уполномоченных сотрудников – в объеме, необходимым для точного исполнения этих заданий;  
 •       субъекты, уполномоченные получать персональные данные на основе законодательных норм, а также грантодатели предоставляющие гранты Фонду на реализацию проектов исключительно для целей отчетности
 1.   Владелец персональных данных имеет право:
 •  требовать от Администратора доступ к своим персональным данным, их опровержения, удаления или ограничения обработки персональных данных,  
 • внести возражения касательно обработки данных,  
 • перенести данные,  
 • внести жалобу до контролирующего органа.

С целью осуществления своих прав, владелец данных может сконтактироваться с Фондом по адресу для корреспонденции, указанным в пункте 1, или при помощи электронной почты по адресу [email protected].

 1. Личные данные будут обрабатываться в течение периода использования владельцем данных помощи Центр помощи иностранцам, а также с конца календарного года, в котором мы зафиксировали последний контакт с владельцем данных, до истечения срока давности возможных претензий, связанных с использованием Центра помощи иностранцам, и, в обоснованных случаях, как того требует закон или правообладатели, т.е. в принципе не более 10 лет.
 2. Персональные данные не подлежат автоматизированному принятию решений, в том числе профилированию.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФОНДУ “OCALENIE”

На основі Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (ЕС) 2016/679 з 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення цих даних, а також про відміну директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист персональних даних), інформуємо:

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є Фонд Оцаленє, що знаходиться в Варшаві за адресою: вул. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, представлений Керівництвом Фонду. 
 2. Адміністратор персональних даних призначив інспектора персональних даних, з яким ви можете зв’язатися на електронну адресу: [email protected]
 1.             Законні підстави для обробки персональних даних: 
 •       ст.  6 абз.  1 літер.  е) загальне розпорядження про захист персональних даних – реалізація завдання суспільного інтересу, виходячи із статуту Фонду Оцаленіе,
 •       6 абз.  1 літер.  ф) загальне розпорядження про захист персональних даних – обґрунтований інтерес Адміністратора, серед інших захист Адміністратора у ситуації можливих вимог;
 1.             Надані персональні дані будуть оброблятися для цілей, необхідних для надання допомоги в рамках Центру Допомоги Iноземцям, для дотримання законодавства, зокрема Закону про громадську користь та волонтерську роботу; а також переслідування потенційних претензій Адміністратора або захист від таких претензій;
 2.             Персональні дані можуть бути відкриті для доступу виключно у зв’язку з реалізацією цілей, визначених у пункті 3. Користувачами персональних даних можуть бути:

 – уповноважені працівники Адміністратора;

 постачальники послуг, яким згідно з договором доручено

– опрацювання Персональних Даних на потреби реалізації проектів, що здійснюються для Адміністратора, їх уповноважених співробітників – в обсязі, необхідному для точного виконання цих завдань;

 – суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані на основі законодавчих норм, а також грантодавці, які надають гранти Фонду на реалізацію проектів виключно для цілей звітності

 1.             Власник персональних даних має право:

 -вимагати від Адміністратора доступу до своїх персональних даних, їх спростування, видалення або обмеження обробки персональних даних,

 -внести заперечення щодо обробки даних,

 -перенести дані,

 -внести скаргу до контролюючого органу.

З метою здійснення своїх прав, власник даних може сконтактуватися з Фондом на адресу для кореспонденції, зазначеною в пункті 1, або за допомогою електронної пошти на адресу [email protected].

 1.             Особисті дані будуть оброблятися протягом періоду використання власником даних допомоги Центр Допомоги Іноземцям, а також з кінця календарного року, в якому ми зареєстрували останній контакт із власником даних, до закінчення терміну давності можливих претензій, пов’язаних з використанням Центру Допомоги Іноземцям, та в обґрунтованих  випадках, згідно з вимогами закону чи правовласників, тобто з принципу не більше 10 років.
 2.             Персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, у тому числі профілюванню.